Po­lar­pri­set till Me­tal­li­ca – väl­för­tjänt och risk­fritt

Göteborgs-Posten - - KULTUR - JAN AN­DERS­SON 031-62 46 11 jan.an­ders­son@gp.se

Så länge det vik­ti­gas­te för Po­lar­prisju­ryn är att ut­se en vin­na­re som fak­tiskt or­kar kom­ma till Stock­holm för att ta emot pri­set ur kung­ens hand och lyss­na på First Aid Kit när de tol­kar en av pris­ta­ga­rens lå­tar, så länge kom­mer ju­ryn att ha ett be­grän­sat an­tal vinnar­kan­di­da­ter att väl­ja bland.

Det är där­för vi fått Po­lar­pris­vin­na­re som Sting, Max Mar­tin och Em­my­lou Har­ris, be­gå­va­de för att in­te sä­ga grym­ma ar­tis­ter och låt­skri­va­re, men knap­past ar­tis­ter som bru­tit ny mu­si­ka­lisk mark.

I DET AVSEENDET är Me­tal­li­ca ett risk­fritt val. Själv­klart lär Ja­mes Het­fi­eld, Rob Tru­jil­lo, Kirk Ham­mett och ban­dets ener­gis­ke dans­ke trum­mis Lars Ul­rich dy­ka upp i Stock­holm för att ta emot sitt pris. Och med tan­ke på tidigare pris­ta­ga­res sta­tus rå­der ing­en tve­kan om att Me­tal­li­ca är vär­di­ga Po­lar­pris­ta­ga­re.

Får man pas­sa på att öns­ka sig nå­got in­för kom­man­de år så vo­re det väl att Po­lar­prisju­ryn hö­jer blic­ken nå­got och bred­dar sitt syn­fält.

Me­tal­li­cas fy­ra förs­ta al­bum – Kill ’em all, Ri­de the light­ning, Mas­ter of pup­pets (sär­skit den) och ... And justice for all – är sten­hår­da full­träf­far al­li­hop. Och ban­dets fem­te al­bum, den själv­be­tit­la­de svar­ta plat­tan med En­ter Sand­man och Not­hing el­se mat­ters, är en av värl­dens mest sål­da ski­vor och en odis­ku­ta­bel klas­si­ker som hjälp­te till att gö­ra Me­tal­li­cas typ av th­ras­hme­tal till mu­sik för de bre­da mas­sor­na.

Jag har in­ter­vju­at de fles­ta av stans störs­ta me­tal­band och en sak har de ge­men­samt, så fort sam­ta­len gli­dit in på barn­dom­si­do­ler och in­spi­ra­tions­käl­lor har Me­tal­li­ca dykt upp. Varen­da gång. Det är och har va­rit ett närmast ex­tremt in­fly­tel­se­rikt band.

DET KÄNNS OCK­SÅ ro­ligt att Po­lar­prisju­ryn väl­jer att lyf­ta fram hård­roc­ken igen, tolv år ef­ter att Led Zep­pe­lin fick pri­set, även om band som Black Sab­bath, AC/DC och kanske Deep Pur­p­le bor­de ha stått fö­re Me­tal­li­ca i kön, om in­te kra­vet på fy­sisk när­va­ro väg­de så tungt.

Får man pas­sa på att öns­ka sig nå­got in­för kom­man­de år så vo­re det väl att Po­lar­prisju­ryn hö­jer blic­ken nå­got och bred­dar sitt syn­fält. Näs­ta vecka får Gö­te­borg be­sök av Grand­mas­ter Flash, en av den ti­di­ga hip­ho­pens för­grunds­fi­gu­rer som al­bum­de­bu­te­ra­de med The Mes­sage 1982. Det är drygt 35 år se­dan. Till­räck­ligt lång tid för att Po­lar­prisju­ryn nu på all­var mås­te över­vä­ga att ge pri­set till en hip­ho­par­tist.

Om in­te så finns ju all­tid Rol­ling Sto­nes där. Och Tom Waits. Och countryn. Att Em­my­lou Har­ris har fått Po­lar­pri­set bor­de in­te dis­kva­li­fi­ce­ra Dol­ly Par­ton el­ler för den de­len Wil­lie Nel­son från att få det, även om han fyller 85 år näs­ta vår och nog mås­te bä­ras om­bord på fly­get till Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.