I nöd och lust – ut­an krång­el

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - STEFAN BJARNEFORS stefan.bjarnefors@gp.se

Bröl­lop kan va­ra sto­ra på­kos­ta­de ar­range­mang med mas­sor av pla­ne­ring – men de kan ock­så ske med kort var­sel i Nääs fa­bri­kers båt­hus vid sjön Sä­ve­lång­en. I går val­de Pe­ter Ma­ci­na och Pa­tri­cia Mla­cic den se­na­re mo­del­len. ”Vi ha­de trott att det här skul­le va­ra ett bröl­lop light. Men när man väl stod där kän­des det verk­li­gen på rik­tigt”, sa­de brud­gum­men ef­teråt.

Mid­dag och ro­sor i all ära. Men det finns ett an­nat sätt för ogif­ta par att ta al­la hjär­tans dag till näs­ta ni­vå.

I går bjöd Nääs fa­bri­ker in till drop-in-vigsel.

Un­der al­la hjär­tans dag fanns möj­lig­he­ten för kär­lek­störs­tan­de par att sä­ga ja till varand­ra med väl­digt kort var­sel.

– Vig­seln sker i ett av vå­ra båt­hus som vi har de­ko­re­rat och gjort fint. Där finns vig­sel­för­rät­ta­ren på plats. Sen har vi även en bröl­lopsvärd som hål­ler i ko­or­di­ne­ring­en mel­lan pa­ren, sä­ger Kristi­na Christof­fers­son som är ho­tell­di­rek­tör på Nääs fa­bri­ker.

VIG­SELN OCH LOKALEN är kost­nads­fria, men för att få plats gäl­ler först till kvarn en­ligt en strikt kö­lis­ta.

Ett av de förs­ta pa­ren som skrev upp sig var Pe­ter Ma­ci­na och Pa­tri­cia Mla­cic. De har va­rit till­sam­mans i sex år – och i mars ska de ock­så att bli för­äld­rar för förs­ta gång­en. Nå­got som bi­drog till att de för knappt två vec­kor se­dan be­slu­ta­de sig för att gö­ra slag i sa­ken.

– Vi kän­de att allt det tek­nis­ka blir li­te lät­ta­re när man är gift. Då slog vi till på det här drop-in­bröl­lo­pet, sä­ger Pe­ter Ma­ci­na strax in­nan de går in till lokalen till­sam­mans med släkt och fa­milj.

KNAPPT 15 MI­NU­TER se­na­re har de sagt ja till varand­ra in­för vig­sel­för­rät­ta­re Ma­ri­ta Snäll­man från Le­rums kom­mun. Grat­tis! Hur kän­des det att stå där fram­me?

– Na­tur­ligt och helt rätt, sä­ger Pa­tri­cia Mla­cic.

– Det kän­des på rik­tigt. Vi ha­de trott att det här skul­le va­ra ett bröl­lop light. Men när man väl stod där

kän­des det verk­li­gen på rik­tigt, sä­ger Pe­ter Ma­ci­na. Blir det nå­gon typ av bröl­lops­re­sa?

– Nja. Det blir nog på hem­ma­plan. Vår re­sa bör­jar i mars när lil­len kom­mer, sä­ger Pe­ter Ma­ci­na.

DE FÖRS­TA drop-in-vigs­lar­na på Nääs fa­bri­ker hölls 2015. Se­dan dess är de ett åter­kom­man­de ar­range­mang och hålls även på mid­som­ma­raf­ton. För­ra året nap­pa­de

över 60 par på möj­lig­he­ten, en­ligt Kristi­na Christof­fers­son. Var­för gör ni det här?

– Nääs fa­bri­ker är en så un­der­bar plats med fan­tas­tis­ka byggnader. Vi vill vi­sa upp själ­va plat­sen för så många män­ni­skor som möj­ligt. Det är ro­ligt att män­ni­skor har möj­lig­het att vi­gas un­der enkla­re for­mer för att få upp­le­va den här plat­sen, sä­ger hon.

Även Mattias An­ders­son och He­le­na Holm gif­te sig i går. När GP träffar dem hål­ler de som bäst på att gö­ra sig i ord­ning.

– Vi var in­te rik­tigt för­be­red­da på att det ba­ra skul­le ta fem mi­nu­ter att kom­ma in. Vi är li­te se­na. Men det är väl så för al­la som gif­ter sig, sä­ger Mattias An­ders­son sam­ti­digt som han fäs­ter en blom­ma i ka­vaj­fic­kan. Vad kän­ner ni an­nat än stress just nu? – Det är såklart lyc­ka. Det är här­ligt! sä­ger He­le­na Holm.

– Jag är su­per­tag­gad. Det känns gör­bra, sä­ger Mattias An­ders­son.

PA­RET, SOM HAR va­rit till­sam­mans se­dan 2003, be­stäm­de sig att gif­ta sig på detta nå­got otra­di­tio­nel­la sätt strax in­nan jul.

– Ge­nom åren har vi haft mas­sa oli­ka för­slag på hur vi ska gö­ra. Till slut tänk­te vi att vi gör slag i sa­ken med drop-in, sä­ger He­le­na Holm. Vad hän­der här­näst?

– Vå­ra fa­mil­jer kom­mer hit. De vet ingen­ting. De tror att vi ska fi­ra Mattias som fyll­de 40 år för­ra vec­kan och att vi ska äta till­sam­mans, sä­ger He­le­na Holm.

– All­ting är hem­ligt. De kom­mer att få en över­rask­ning, sä­ger Mattias An­ders­son.

”Vå­ra fa­mil­jer kom­mer hit.

De vet ingen­ting. De tror att vi ska fi­ra Mattias som fyll­de 40 år för­ra vec­kan.” HE­LE­NA HOLM ny­gift

Bild: HENRIK BRUNNSGÅRD

DROP-IN-VIGSEL. Pe­ter Ma­ci­na och Pa­tri­cia Mla­cic fo­to­gra­fe­ras av släkt och vän­ner. Själ­va vig­seln tog en kvart.

FAMILJÄRT. Al­va, 5 och Carl, 3, har an­nat att tän­ka på när pap­pa Andre­as Nils­son och mam­ma Eme­lié Nils­son gif­ter sig. Vig­sel­för­rät­ta­ren Ma­ri­ta Snäll­man har fler vigs­lar un­der da­gen.

Bild: HENRIK BRUNNSGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.