LÄKARNAS ACKORD – ETT SKÄMT?

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Sahl­grens­ka ger i dag ac­kords­lön till lä­ka­re på aku­ten för att ge dem en mo­rot att ”att job­ba på”. Övrig vård­per­so­nal job­bar så svet­ten lac­kar se­dan år till­ba­ka. An­ställ­ning, med till­hö­ran­de lön, in­ne­bär na­tur­ligt­vis att den an­ställ­de för­vän­tas ”ar­be­ta” un­der ar­bets­ti­den. Har lä­kar­na ”lal­lat runt” på Sahl­grens­ka, in­nan ackord-in­ci­ta­men­tet?

Förr i ti­den var lä­ka­ryr­ket till stor del ett kall; de som ha­de för­ut­sätt­ning­ar till en lä­kar­ut­bild­ning (de som kom från so­cio­e­ko­no­mis­ka fa­mil­je­för­hål­lan­den som kla­ra­de av att fi­nan­si­e­ra/upp­munt­ra till lä­kar­stu­di­er) för­stod of­ta den med­föd­da för­del de haft och ”be­ta­la­de” till­ba­ka till sam­häl­let ge­nom att ut­ö­va sitt yr­ke, of­ta ut­an pe­ku­niä­ra in­tres­sen som pri­mus mo­tor.

Min far­far var lä­ka­re med egen prak­tik, och ha­de i vänt­rum­met dem med peng­ar att be­ta­la för be­sö­ket på vänst­ra si­dan – vil­ka han om­be­sörj­de först – och dem ut­an peng­ar på and­ra si­dan som han se­dan tog hand om – gra­tis. Han för­stod att lä­ka­ryr­ket mås­te va­ra al­la till gagn oav­sett be­tal­nings­för­må­ga. Han ha­de en al­tru­is­tisk syn på till­va­ron; de med bätt­re re­sur­ser/livs­start hjäl­per dem som ald­rig kom på tå­get. I syn­ner­het när det gäl­ler häl­sa.

Ett ar­gu­ment som of­ta hörs till för­svar för läkarnas väl till­tag­na lö­ner är att ”de gör ett så vik­tigt jobb”. I min värld är ex­em­pel­vis lä­ra­re en än­nu myc­ket vik­ti­ga­re yr­kes­grupp, vad gäl­ler for­man­det av ett väl fun­ge­ran­de sam­häl­le.

Läkarkå­rens nä­rig­het är yt­ter­li­ga­re ett be­vis på att sam­häl­let krac­ke­le­rar. Pek­ka Wi­e­na

Ar­kiv­bild: STEFAN BENNHAGE

LÖNEPÅLÄGG. Har lä­kar­na ”lal­lat runt” på Sahl­grens­ka in­nan de fick ac­kords­lön och in­ci­ta­ment att job­ba ef­fek­ti­va­re? skri­ver Pek­ka Wi­e­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.