ZUMA AVGÅR TILL SLUT

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - EMMA GYLLESTAD PONTUS AHLKVIST

Till slut gick det in­te läng­re. Sent på ons­dags­kväl­len med­de­la­de Syd­af­ri­kas pre­si­dent Jacob Zuma att han läm­nar sin post med ome­del­bar ver­kan. Vid det la­get ha­de i prin­cip he­la det po­li­tis­ka Syd­af­ri­ka vänt sig emot ho­nom.

Zuma – som är en po­li­tisk över­le­va­re av sto­ra mått – ha­de ing­en chans. Tidigare un­der da­gen fäll­des föl­jan­de ord i ett ut­ta­lan­de från hans par­ti ANC:

”Hans ore­son­li­ga, obe­räk­ne­li­ga och hän­syns­lö­sa be­te­en­de är ett hot mot na­tio­nens sä­ker­het och en fa­ra för sam­häl­let”.

I EN INTERVJU mitt på da­gen var Zuma fort­fa­ran­de in­ställd på att klam­ra sig fast vi mak­ten och häv­da­de att han be­hand­la­des orätt­vist.

– Ing­en har lyc­kats för­kla­ra vad jag har gjort för fel, sa­de Zuma i en intervju med det syd­af­ri­kans­ka me­die­bo­la­get SABC, där han med­de­la­de att han vill stan­na vid mak­ten till i sommar.

Nu vän­tas lan­dets vice­pre­si­dent ANC-le­da­ren Cy­ril Ra­map­ho­sa ta över som lan­dets pre­si­dent.

PRESIDENTENS FALL speg­lar ANC:s för­fall, sä­ger den svens­ke Syd­af­ri­ka­ex­per­ten Mag­nus Wa­lan, som ar­be­tar för bi­stånds­or­ga­ni­sa­tio­nen Di­a­ko­nia och har ett för­flu­tet som hem­lig ku­rir åt ANC på 80-ta­let

– Även per­so­ner in­om ANC:s högs­ta led­ning, bland de sex topp­le­dar­na, har av­slö­jats va­ra en del av den osun­da kul­tu­ren med skru­va­de

”Hans ore­son­li­ga, obe­räk­ne­li­ga och hän­syns­lö­sa be­te­en­de är ett hot mot na­tio­nens sä­ker­het”

upp­hand­ling­ar, för­sking­ring av of­fent­li­ga me­del med me­ra.

– Det krävs ett re­nings­bad som mås­te gå väl­digt djupt. Frå­gan är om det ens är möj­ligt. även om (ANC:s par­ti­le­da­re) Cy­ril Ra­map­ho­sa skul­le ha vil­jan, sä­ger Mag­nus Wa­lan.

SKÄ­LEN TILL ATT Zuma för­ha­lat sin av­gång kan va­ra fle­ra, en­ligt Wa­lan. Som eko­no­mis­ka ga­ran­ti­er och upp­gö­rel­ser om im­mu­ni­tet mot en del av kor­rup­tions­af­fä­rer­na.

– Se­dan vil­le han ock­så ge­nom­fö­ra en del af­fä­rer som han har star­tat, till ex­em­pel kärn­kraft­upp­gö­rel­sen med någ­ra av Pu­tins vän­ner. Jag tror ock­så att han villw ha nå­gon form av skydd från ANC så att han in­te dras in i ny­li­gen in­led­da pro­ces­ser när det gäl­ler kor­rup­ta af­fä­rer med Gup­ta-fa­mil­jen, fort­sät­ter Wa­lan.

ZUMA, SOM TILLTRÄDDE 2009, gör sin and­ra pre­si­dent­pe­ri­od, vil­ken lö­per fram till näs­ta år. Hans tid vid mak­ten har präg­lats av kor­rup­tions­skan­da­ler. En hal­tan­de eko­no­misk till­växt och väx­an­de ar­bets­lös­het har spätt på miss­nö­jet med ho­nom.

Ar­kiv­bild: AP

PÅ VÄG BORT. ANC ”åter­kal­lar” Jacob Zuma som pre­si­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.