BLÅGUL FOTBOLLSFEST I STAN I SOMMAR

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - MAG­NUS VASELL mag­nus.vasell@gp.se LI­NUS PETERSSON li­nus.petersson@gp.se MATTIAS BAL­KAN­DER mattias.bal­kan­der@gp.se

VM-kval för dam­lands­la­get den 7 ju­ni. VM-gen­rep för herr­lands­la­get två da­gar se­na­re. Som­ma­ren ser ut att in­ne­hål­la en blågul fotbollsfest i Gö­te­borg.

– Vi tit­tar på en hel­hets­lös­ning där, men ingen­ting är klart, sä­ger Svens­ka Fot boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hå­kan Sjöstrand till GP.

Att det svens­ka herr­lands­la­get VM-gen­re­par mot Pe­ru den 9 ju­ni kloc­kan 19.15 har va­rit klart se­dan ett tag till­ba­ka.

Vil­ken are­na som ska an­vän­das har dock va­rit ett frå­ge­tec­ken. Tills nu.

GP kan be­rät­ta att det mesta pe­kar mot att Ul­le­vi och Gö­te­borg drar det längs­ta strå­et.

– Vi för för­hand­ling­ar med Svens­ka Fot­boll­för­bun­det. Ing­et är klart, men dis­kus­sio­ner­na känns kon­struk­ti­va, så jag hop­pas på ett po­si­tivt re­sul­tat, Go­te­vents eve­ne­mangs­chef Anders Al­berts­son.

– Det skul­le va­ra väl­digt ro­ligt. In­tres­set för lands­la­get är stort och jag tror att det bli full­satt med cir­ka 40 000 på läk­tar­na.

Se­nast de svens­ka fot­bolls­her­rar­na spe­la­de match på Ul­le­vi var 2009, då man möt­te Mal­ta och vann med 4–0. – UL­LE­VI FYLLER 60 år och ett av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra lands­lag ska i väg och spe­la VM. Det är en fan­tas­tisk kom­bi­na­tion och vi hop­pas för­stås att pla­ner­na på ett gen­rep här ska gå ige­nom, sä­ger Al­berts­son.

Även Svens­ka Fot boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hå­kan Sjö strand­be­kräf­ta ratt­för­hand­ling­ar på­går.

– Vi för dis­kus­sio­ner, men ing­et är klart, sä­ger han.

Bert An­ders­son, Svens­ka Fot boll­för­bun­dets vice­ord­fö­ran­de tilli­ka Gö­te­borgs Fot boll­för­bun­dets ord­fö­ran­de, kon­sta­te­rar: – JAG ÄR VÄL­DIGT GLAD att Svens­ka Fot­boll­för­bun­det för­stått att även Fot­bol­lens hu­vud­stad be­hö­ver en lands­kamp då och då.

Som om in­te VM-gen­re­pet är nog, en­ligt tro­vär­di­ga upp­gif­ter till GP är pla­nen att även dam­lands­la­gets VM-kval mot Kro­a­ti­en spe­las i Gö­te­borg, två da­gar tidigare, 7 ju­ni.

– Ex­akt. Vi tit­tar på en hel­hets­lös­ning där, men ingen­ting är klart, sä­ger Hå­kan Sjöstrand.

För­u­tom Kro­a­ti­en finns Ung­ern, Dan­mark och Ukrai­na i Sve­ri­ges VM-kval­grupp.

Det svens­ka herr­lands­la­get drar till VM i Ryss­land tre da­gar ef­ter gen­re­pet mot Pe­ru. Den förs­ta mäs­ter­skaps­mat­chen spe­las mot Syd­ko­rea.

Ar­kiv­bild: MATHIAS BERGELD

FULL­SATT? In­tres­set för lands­la­get är stort och jag tror det kan bli full­satt, sä­ger Got events Anders Al­berts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.