Emi­lia Clar­ke: Jag tyc­ker in­te att se­ri­en är sex­is­tisk

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Magnus Sund­holm

In­nan Emi­lia Clar­ke fick HOLLYWOOD. rol­len i ”Ga­me of thro­nes” tving­a­des hon

ha tre jobb för att få det att gå runt. När suc­cé­se­ri­en sät­ter punkt om två sä­song­er be­hö­ver hon ald­rig mer job­ba. För var­je av­snitt som åter­står drar hon

in mil­jon­tals kro­nor.

Spe­lar Dae­ne­rys

Namn: Emi­lia Clar­ke. Ål­der: 30. Bor: Lon­don. Gör: Spe­lar Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en i ”Ga­me of thro­nes”.

Viss­te du att: Hon tac­ka­de nej till rol­len som Anas­ta­sia Ste­e­le i ”50 ny­an­ser av ho­nom”? El­ler att rol­len som Dae­ne­rys först gick till Tam­zin Mer­chant? Tam­zin spe­la­de in pi­lo­ten in­nan Emi­lia tog över rol­len.

Foto: VICTO­RIA WILL/AP

’’Det är ma­ka­löst, sä­ger hon. – ”Ga­me of thro­nes” har helt och hål­let för­änd­rat mitt liv. Me­dan många skå­di­sar gör pi­lotav­snitt ef­ter pi­lotav­snitt som ald­rig le­der nå­gon­stans drog Clar­ke, 30, jack­pot­ten i förs­ta för­sö­ket. – Jag ha­de pre­cis gått ut dra­ma­sko­lan när jag fick rol­len. Si­tu­a­tio­nen jag be­fin­ner mig i nu fanns in­te ens i mi­na vil­das­te tan­kar.

Man skul­le kun­na tro att Emi­lia bli­vit li­te blasé när det gäl­ler att lan­se­ra en ny sä­song. Hon har ju trots allt va­rit med ett tag.

Men ing­et kun­de va­ra mer fel­ak­tigt.

Den här ef­ter­mid­da­gen i Be­ver­ly Hills är hon i var­je fall li­ka en­tu­si­as­tisk som när hon var grön och storögt kom till Hollywood för att mö­ta me­dia förs­ta gång­en.

Dess­utom är hon li­ka öd­mjuk nu som då. – Se­ri­ens fram­gång be­ror på tit­tar­na. Fan­sen är un­der­ba­ra och de ver­kar ge­nu­int äls­ka det HBO har ska­pat.

San­no­likt har det hjälpt att hon un­der re­sans gång har haft and­ra i sam­ma si­tu­a­tion vid sin si­da.

– Jag och Kit (Ha­ring­ton, reds. anm) är li­ka gam­la och har gått ige­nom det här i sam­ma takt.

– Det har va­rit skönt att ha nå­gon man kan pra­ta med om det.

Hon fun­de­rar kort.

– Att va­ra britt och att in­te bo per­ma­nent i Los Ang­e­les hjäl­per – att man får and­rum.

Hon åter­kom­mer till sin lyck­ligt lot­ta­de sits som en­ligt Hollywood Re­por­ter in­ne­bär att hon får 9,2 mil­jo­ner kro­nor per av­snitt plus re­pris­peng­ar. Och sum­man kan va­ra stör­re än så. Nya upp­gif­ter från Daily Ex­press me­nar att den to­ta­la sum­man per av­snitt är

up­pe i 22 mil­jo­ner för de fem främs­ta skå­di­sar­na.

– Det finns så många skå­de­spe­la­re som in­te får möj­lig­he­ten att vi­sa vad de kan. Och för mig, att få den här kom­mer­si­el­la fram­gång­en sam­ti­digt som man får det med nå­got så sub­stans­fyllt som ”Ga­me of thro­nes” är helt fan­tas­tiskt.

Det be­ty­get har in­te de­lats av al­la. I bör­jan kri­ti­se­ra­des ”Ga­me of thro­nes” of­ta för an­ti­fe­mi­nism och för att se­ri­en fram­ställ­de kvin­nor som ob­jekt.

– Det fi­na med ”Ga­me of thro­nes” är att se­ri­en in­ne­hål­ler många kvin­nor, kanske fler än i and­ra se­ri­er och fil­mer. Det ger fler be­rät­tel­ser, vil­ket i sin tur kan bi­dra till att vis­sa kvin­nor ob­jek­ti­fie­ras mer än and­ra. Men det finns ock­så män som ob­jek­ti­fie­ras. Det är ett brett spekt­rum av per­so­ner.

Hon slår ut med hän­der­na i en gest av upp­gi­ven­het.

– Men ska se­ri­en kal­las sex­is­tisk ba­ra för att en kvin­na in­te be­hand­las väl? Jag tyc­ker in­te att det är rätt­vist. Med tan­ke på hur många av­snitt vi har gjort kan en epi­sod ge ett visst in­tryck, men om man föl­jer per­so­nens he­la re­sa kom­mer hon på be­nen och slår till­ba­ka.

– Vi må­lar upp en bild av en viss värld

– som för öv­rigt in­te är på rik­tigt …

Den av­brut­na me­ning­en följs av en hu­vud­skak­ning.

– Som kvin­na blir det svårt att hö­ra det där ibland. I slutän­den be­rät­tar vi en histo­ria i un­der­håll­nings­syf­te. Det går in­te att hål­la nå­gon per­son­ligt an­sva­rig för nå­got som ba­ra är en aspekt av per­so­nens jobb.

Vad det gäl­ler Dae­ne­rys ser in­te Clar­ke ut att be­hö­va va­ra oro­lig.

– Just nu kän­ner jag mig rätt op­ti­mis­tisk. När vi se­nast såg Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en his­sa­de hon se­gel för att till­sam­mans med Ty­ri­on Lan­nis­ter (Peter Din­klage) och Greyjoy-kla­nen kri­ga i Wes­te­ros.

Må­let är så klart att ta över järn­tro­nen. – Hon kom­mer att be­hö­va hjälp. Jag blir be­svi­ken om hon in­te kla­rar det, har Clar­ke sagt.

Oav­sett hur det slu­tar lär hon in­te kun­na kla­ga.

– ”Ga­me of thro­nes” har san­ner­li­gen gjort en grej av choc­ke­ran­de döds­fall un­der he­la re­san. Så fort man bör­jar tyc­ka om en per­son så dö­dar vi den (skratt).

– Lyck­ligt­vis får jag ma­nus till al­la av­snitt in­nan vi bör­jar fil­ma. Det gör att jag vet ex­akt vad som ska in­träf­fa.

– Jag har haft otro­lig tur med en roll­fi­gur som man har fått lä­ra kän­na ge­nom mas­sor av smär­ta och li­ka myc­ket kamp. Att vi­sa vil­ka ve­der­mö­dor en per­son går ige­nom är det bäs­ta sät­tet att ska­pa sym­pa­ti hos tit­tar­na.

Det är in­te över än. Att dö­ma av trai­lers in­för sjun­de sä­song­en vän­tar mas­si­va slag där dra­kar sto­ra som 747:or är in­blan­da­de.

De har va­rit ett om­stritt in­slag från bör­jan.

S

Dae­ne­rys mål är så klart att ta över järn­tro­nen. ”Jag blir be­svi­ken om hon in­te kla­rar det”, sä­ger Emi­lia Clar­ke. Foto: HBO

För Clar­ke är de ba­ra po­si­ti­va.

– För tit­tar­na re­pre­sen­te­rar de en un­der­bar es­ka­pism. Det är av den an­led­ning­en som ac­tion­fil­mer med su­per­hjäl­tar har va­rit så fram­gångs­ri­ka så länge.

– Job­bar man nio till fem och går på bio om kväl­len vill man bli för­flyt­tad till en helt an­nan plats där man får le­va i den värl­den.

– Det fi­na med ”Ga­me of thro­nes” är att det går att ha in­tri­ka­ta makt­spel och un­der­bart le­van­de fi­gu­rer si­da vid si­da med så­da­na här fan­tas­tis­ka in­slag. Det gör att hjär­nan fort­fa­ran­de ar­be­tar me­dan man tit­tar, sam­ti­digt som ens fan­ta­si får ver­ka fritt. Jag tror att det är en vik­tig fram­gångs­for­mel.

I takt med tv­fram­gång­en har Emi­lia fått chan­sen att byg­ga upp en film­kar­riär. Hon har bland an­nat med­ver­kat i ac­tionrul­len ”Ter­mi­na­tor ge­ni­sys” och ”Me be­fo­re you”, där hen­nes roll­fi­gur föll för en för­la­mad man. Hon har ock­så en roll i kom­man­de ”Star wars”­fil­men om Han So­lo. Ge­men­samt för projekten är att hon pre­cis som i ”Ga­me of thro­nes” spe­lar en stark kvin­na.

Att det är just så­da­na rol­ler hon an­li­tas för fa­sci­ne­rar hen­ne.

– Jag har för­sökt spe­la rol­ler som är väl­digt skil­da från den jag är som per­son. Att ha haft en stark mam­ma och en stark fa­mil­je­dy­na­mik un­der min upp­växt har kanske gett mig styr­kan att por­trät­te­ra så­da­na fi­gu­rer.

Hon skrat­tar.

– Om du viss­te hur of­ta mi­na för­äld­rar bru­kar tit­ta på varand­ra och und­ra var i all värl­den den de­len av mig kom ifrån.

– Kanske var jag om­gi­ven av rätt sorts per­so­ner vid rätt till­fäl­le.

Hon ryc­ker på ax­lar­na.

– Jag äls­kar i var­je fall det jag gör. Jag har kul, jag le­ker och låt­sas varen­da dag. Gläd­jen i det ger mas­sor av styr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.