Allt om

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: To­ve Björnlundh Bil­der­na och led­trå­dar­na – så blir de nya av­snit­tens

Dra­kar­na är sto­ra som flyg­plan. Natt­kung­en ger oss on­da ögat.

Och det sto­ra kri­get är här.

Här är allt du be­hö­ver ve­ta om sä­song sju.

Vi har vän­tat länge. Nor­malt sett bru­kar vi bli ser­ve­ra­de en ry­kan­de het sä­song av ”Ga­me of thro­nes” i april men i år är lä­get an­norlun­da. – Vi bör­jar li­te se­na­re på grund av att ”vin­tern är här” i slu­tet av se­nas­te sä­song­en – det be­ty­der att so­ligt vä­der in­te läng­re fun­ge­rar för oss, sä­ger se­ri­e­ska­par­na David Be­ni­off och DB Weiss till podcas­ten UFC Un­fil­te­red.

Eu­ro­papre­miä­ren är den 17 ju­li på HBO Nor­dic och Cmo­re.

Den här sä­song­en be­står av sju av­snitt, me­dan den av­slu­tan­de sä­song åt­ta ba­ra får sex av­snitt, i stäl­let för de van­li­ga tio. Många fans ser det som att vi blir snu­va­de på sju av­snitt, men se­ri­e­ska­par­na sä­ger att tem­pot ökar nu när vi när­mar oss upp­lös­ning­en.

– Sa­ker hän­der snab­ba­re, för i de här ka­rak­tä­rer­nas värld så kom­mer kri­get som de har vän­tat på. Kon­flik­ter­na som har byggts upp un­der sex år är här, vil­ket gör att ka­rak­tä­rer­na får bråt­tom att age­ra, sä­ger DB Weiss till En­ter­tain­ment We­ek­ly.

De sju av­snit­ten kom­mer att re­gis­se­ras av ”Ga­me of thro­nes”-ve­te­ra­ner­na Alan Tay­lor, Je­re­my Po­des­wa och Mark My­lod samt ny­kom­ling­en Matt Shak­man. Je­re­my Po­des­wa har till ex­em­pel gjort det kon­tro­ver­si­el­la av­snit­tet med en av se­ri­ens säms­ta slags­måls­sce­ner – mel­lan Jai­me, Bronn och The sand sna­kes – och där San­sa blir våld­ta­gen (S5A6).

Den förs­ta af­fi­schen för den nya sä­song­en vi­sa­de en bild på is och eld, vil­ket har fått sym­bo­li­se­ra att vi när­mar oss slu­tet på ”Sa­gan om is och eld” som Ge­or­ge RR Martins ro­mans­vit he­ter.

I en re­klam­film för HBO dök ”Ga­me of thro­nes”-ka­rak­tä­rer­na upp i nya dräk­ter, där Dae­ne­rys och Mis­san­dei bytt de ski­ra klän­ning­ar­na mot mör­ka­re lä­der. I tea­sertrai­lern av­slö­jas att Dae­ne­rys åter­vän­der till Dra­gon­sto­ne, Tar­ga­ry­en­bor­gen där hon föd­des.

Förs­ta trai­lern av­slu­tas med ett blått öga, nå­got som gick igen på sä­song­ens pos­ter: en när­bild på Natt­kung­en. Vi kom­mer allt­så att få se mer av white wal­kers.

Fle­ra av skå­de­spe­lar­na har hin­tat om åter­för­e­ning­ar, stor­slag­na sce­ner och högt tem­po. Och pep­pen steg re­jält när de rik­ti­ga fil­mer­na kom. Cer­sei är på krigs­sti­gen, Dae­ne­rys har änt­li­gen kom­mit till Wes­te­ros. Arya är läng­re norrut och Litt­le­fing­er för­sö­ker ma­ni­pu­le­ra San­sa. Vi får ock­så se ett stort slag med bå­de dot­hra­ki­er och nu­me­ra gi­gan­tis­ka dra­kar – en­ligt re­gis­sö­ren sto­ra som flyg­plan.

Jon Snows ord ekar all­var­samt: ”Det sto­ra kri­get är här”.

I tea­sertrai­lern av­slö­jas att Dae­ne­rys åter­vän­der

till Dra­gon­sto­ne, Tar­ga­ry­en­bor­gen där hon

föd­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.