Histo­ria:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Niklas Thim

GRYNINGSÅLDERN

För mel­lan åt­ta och tolv tu­sen år se­dan in­vand­ra­de de förs­ta män­ni­skor­na till Wes­te­ros, som då be­bod­des av jät­tar och sko­gens barn. Ett fle­ra ge­ne­ra­tio­ner långt krig ut­bröt mel­lan män­ni­skor­na och sko­gens barn.

När fred till slut slöts fick sko­gens barn ge upp all mark i Wes­te­ros, med un­dan­tag för de dju­pas­te sko­gar­na.

Män­ni­skor­na lo­va­de i gen­gäld att in­te hug­ga ner ödes­trä­den. De in­ris­ta­de an­sik­ten, som vi fort­fa­ran­de ser på des­sa träd, kar­va­des in för att be­vitt­na den fred som mar­ke­rar slu­tet för gryningsåldern. Se­dan tog hjäl­tar­nas tid vid. Nya kung­a­ri­ken föd­des och dog runt om i Wes­te­ros un­der tids­ål­dern som va­ra­de i tu­sen­tals år.

DEN LÅNGA NAT­TEN

Den långa nat­ten va­ra­de i en hel ge­ne­ra­tion.

Vin­tern svep­te in över lan­det och det sägs att vål­na­der som red dö­da häs­tar för­de den med sig sö­derut. Lå­ter det be­kant?

Den långa vin­tern nåd­de sitt slut när sko­gens barn och män­ni­skor­na slog sig sam­man och mo­ta­de till­ba­ka vål­na­der­na till den evi­ga vin­terns land i norr.

Kam­pen led­des av Azor Ahai med svär­det Light­bring­er.

AE­GON ER­ÖV­RA­REN

Ae­gon Tar­ga­ry­en, se­na­re kal­lad Ae­gon Er­öv­ra­ren, var den förs­te i en lång rad Tar­ga­ry­en att ta mak­ten över Wes­te­ros.

När Va­ly­ria föll vil­le många byg­ga upp ett nytt ri­ke i Es­sos. Ae­gon var mer in­tres­se­rad av lan­det i väst. Wes­te­ros be­stod vid tid­punk­ten av sju ri­ken i stän­dig fejd. 27 år gam­mal er­öv­ra­de Ae­gon samt­li­ga kung­a­ri­ken, bort­sett Dor­ne. Den mo­der­na ti­de­räk­ning­en i Wes­te­ros ut­går från Ae­gons er­öv­ring.

Långt in­nan hus Lan­nis­ter slogs mot Stark var Wes­te­ros en kon­ti­nent be­bodd av jät­tar och sko­gens barn. Vi re­der ut vad som hän­de fö­re sa­gans bör­jan.

VALYRIAS UPP­GÅNG OCH FALL

I ef­ter­dy­ning­ar­na av den långa vin­tern upp­stod det fria ri­ket Va­ly­ria i Es­sos på and­ra si­dan ha­vet. Va­ly­ri­er­na, som lärt sig täm­ja dra­kar, stör­ta­de det härs­kan­de ghi­sis­ka im­pe­ri­et.

Va­ly­ri­er­na be­höll sla­ve­ri­et, men någ­ra lyc­ka­des fly: de res­li­ga an­da­ler­na. An­da­ler­na tog med sig sin tro, de sju gu­dar­na, till Wes­te­ros, där de er­öv­ra­de land och spred sin religion. En­dast i norr lyc­ka­des man stå emot an­da­ler­na, och där­för dyr­kas fort­fa­ran­de de gam­la gu­dar­na där.

Ing­en vet ex­akt vad som hän­de i Va­ly­ria när sta­den plöts­ligt gick un­der. Vis­sa me­nar att 14 vul­ka­ner fick ut­brott sam­ti­digt, and­ra att det var gu­dar­nas straff för va­ly­ri­er­nas gud­lös­het.

Ed­dard Stark vid ödes­trä­det i Win­ter­fell.Bild: HBO Natt­kung­en härs­kar över white wal­kers. Foto: HBOValyrias ru­i­ner.Foto: HBO

De gal­ne kung­en – Ae­rys II Tar­ga­ry­en. Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.