Tol­ki­en:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Jens Peterson

Tol­ki­en ska­pa­de sitt Mid­gård ef­ter me­del­ti­da le­gen­der och sin kär­lek till den eng­els­ka lands­byg­den. Många fan­ta­sy­be­rät­tel­ser ut­spe­las un­der den pe­ri­o­den, vil­ket är un­ge­fär 500-ta­let till 1400-ta­let. Då upp­stod till ex­em­pel be­rät­tel­sen om kung Art­hur, en sa­ga som fun­nits i fle­ra va­ri­an­ter och fött vi­da­re histo­ri­er.

Då skrevs ock­så ”Be­owulf ”, en av den eng­els­ka histo­ri­ens mest be­röm­da dik­ter. Ex­per­ter be­dö­mer att den skrevs an­ting­en i bör­jan av 700-ta­let el­ler så sent som kring år 1000. Den be­skri­ver även­tyr i nu­va­ran­de Dan­mark och söd­ra Sve­ri­ge.

Tol­ki­en var en som på­ver­ka­des myc­ket av ”Be­owulf ”. Dik­ten har ock­så fil­mats un­der oli­ka namn. Det finns en di­gi­talt ani­me­rad ver­sion från 2007 med Ray Winsto­ne, Ant­ho­ny Hopkins och Ange­li­na Jo­lie. Den

JRR Tol­ki­en är en av

fan­ta­syns för­fä­der. Hans ”Sa­gan om ring­en” och Mid­gård är platt­form för många se­na­re

för­fat­ta­re.

Men Tol­ki­en var i sin tur påverkad av is­länds­ka sa­gor och en be­römd me­del­ti­da dikt – ”Be­owulf”.

gjor­des som ”Be­owulf & Gren­del” 2005 med Ge­rard But­ler och Stel­lan Skars­gård.

För­fat­ta­ren Michael Crichton an­vän­de ”Be­owulf ” som bas för sin bok ”Män­ni­skoä­tar­na” 1976. Den blev film 1999 som ”Den 13:e kri­ga­ren” med Ma­ria Bon­ne­vie och Sven Woll­ter, som spe­lar kung Hrot­h­gar. Sam­me ”Be­owulf ”-fi­gur som Ant­ho­ny Hopkins och Skars­gård. ”Den 13:e kri­ga­ren” vä­ver ihop ”Be­owulf ” med den verk­li­ga histo­ri­en om Ah­med Ibn Fal­lad, en ara­bisk för­fat­ta­re som res­te bland vi­king­ar på 900-ta­let. Han skild­ra­de sin färd från Bag­dad till Vol­ga och ut­i­från det har Crichton gjort fantasy av histo­ri­en.

Verk­lig­he­tens ål­der­dom­li­ga tex­ter fö­der mo­der­na även­tyr.

JRR Tol­ki­en blev ti­digt för­äls­kad i språk. Språ­ket i Wa­les, kym­ris­ka, loc­ka­de ho­nom som ung. Se­na­re upp­täck­te han fins­ka och is­länds­ka, via de gam­la be­rät­tel­ser­na Ka­le­va­la och Ed­dan, nor­dis­ka sa­gor som be­tyd­de myc­ket när han själv hit­ta­de på eg­na språk.

Tol­ki­en greps av de fornnor­dis­ka my­ter­na och sa­gor­na. Han vil­le ska­pa nå­got lik­nan­de för Stor­bri­tan­ni­en. Där fanns le­gen­den om kung Art­hur och hans rid­da­re vid run­da bor­det, men Tol­ki­en vil­le ha nå­got stör­re.

Tol­ki­ens värld har in­spi­re­rat många ef­ter­föl­ja­re som Ge­or­ge RR Martin och Ro­bert Jor­dan, vars fan­ta­sy­se­rie ”Sa­gan om dra­kens åter­komst” även ta­git starkt in­tryck av kung Art­hur­le­gen­den.

För 1 500 år se­dan satt män­ni­skor runt el­den och lyss­na­de på lik­nan­de histo­ri­er som i dag trig­gar i gång fan­ta­sin hos oss på bio och tv.

Tol­ki­en var en som på­ver­ka­des myc­ket av ”Be­owulf”

Sven Woll­ter i rol­len som kung Hrot­h­gar i ”Den 13:e kri­ga­ren”, 1999. Foto: TOUCHSTONE PICTURES

Be­owulf­kvä­det från nå­gon gång mel­lan år 700 och 1000 an­ses va­ra Eng­lands na­tio­na­le­pos, trots att det ut­spe­lar sig i Dan­mark och Sve­ri­ge. Hjäl­te­dik­ten är en av JRR Tol­ki­ens främs­ta in­spi­ra­tions­käl­lor. Här dans­kar­nas drott­ning We­althow, spe­lad av Ro­bin...

Mi­ran­da Ot­to och Vig­go Mor­ten­sen i ”Sa­gan om ko­nung­ens åter­komst”. Foto: NEW LI­NE PRODUCTIONS

JRR Tol­ki­en. Foto: TT

Stel­lan Skars­gård som Kung Hrot­h­gar i ”Be­owulf & Gren­del”. Tol­ki­en greps av de fornnor­dis­ka my­ter­na och sa­gor­na

Ro­bert Jor­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.