Re­sa:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Sandra Wej­bro

Ross Mul­hall slic­kar non­cha­lant på en glasstrut me­dan han för in Odin och Thor, de två nort­hern in­uit-hun­dar­na som spe­lar skräck­var­gar­na Sum­mer och Grey­wind i ”Ga­me of thro­nes”. En­ligt Cae­lan Mul­hall, Ross yng­re bror, har de träf­fat 150 000 fans ge­nom åren och äls­kar upp­märk­sam­he­ten.

De har ett eget rum, varsin säng, ut­sikt över ha­vet och får en och en halv kyck­ling att äta om da­gen.

– De bor och äter bätt­re än jag, sä­ger Cae­lan.

Men i se­ri­en är bå­da dö­da?

– Ja, men säg in­te det till dem, de blir så upp­rör­da då, sä­ger han och ler. Fa­mil­jen Mul­halls liv fick en ny in­rikt­ning när HBO blev för­tjus­ta i val­par­na. Se­dan dess har pap­pa Will Mul­hall och hans sö­ner va­rit åter­kom­man­de sta­tis­ter i se­ri­en. Den vild­vux­et skäg­gi­ge Will som dot­hra­ki-kri­ga­re, me­dan Ross rod­de Jon Snow i sä­ker­het i ”Hard­ho­me” och Cae­lan var sol­dat i ”Batt­le of the ba­stards”.

Cae­lan be­rät­tar anek­do­ter från en av­slut­nings­fest, som hur Kit Ha­ring­ton skic­ka­de sitt mär­kes­pa­ra­ply till ho­tel­let i en egen taxi. Ag­get mot den ad­ligt bör­di­ge stjär­nan är mesta­dels skämt­samt, men hans kom­men­ta­rer i en ame­ri­kansk pratshow om att Bel­fast är un­der­bart ”i två el­ler tre da­gar” föll in­te i god jord.

– Tu­rist­by­rån har tre gre­jer – det mest bom­ba­de ho­tel­let i Eu­ro­pa, Ti­ta­nic som sjönk och nu ”Ga­me of thro­nes”, den mest de­pri­me­ran­de tv-se­ri­en i histo­ri­en, sa Ha­ring­ton.

Han tving­a­des be Nor­dir­land om ur­säkt.

BEL­FAST. Sum­mer ylar och stjäl all

upp­märk­sam­het.

Grey­wind vän­tar på att bli klap­pad och fo­tad med än­nu ett gäng fans. Väl­kom­men till fantasy-tu­ris­mens mest

ud­da ut­mar­ker.

Ha­ring­ton kan va­ra hur ned­lå­tan­de han vill, för den nor­dir­länds­ka tu­ris­men grå­ter av skratt he­la vägen till ban­ken. De hund­ra­tu­sen­tals ”Ga­me of thro­nes”-tu­ris­ter­na

be­räk­nas dra in mil­jar­der till lan­det.

Bland de mest po­pu­lä­ra plat­ser­na att be­sö­ka finns Cast­le Ward, som age­ra­de Stark­fa­mil­jens hem i förs­ta sä­song­en, Cus­hen­dung­rot­tor­na, där Me­li­sand­re föd­de en skugg­de­mon, Dun­lu­ce cast­le, som är Greyjoys slott och in­te minst den vack­ra al­lé av bok­träd som ut­gör Dark hed­ges (King’s ro­ad). I allén har träng­seln av tu­ris­ter, bi­lar och bus­sar bör­jat bli ett mil­jöpro­blem.

I den rund­tur som vi har valt in­går Inch ab­bey, där Robb ut­sågs till kung i norr, och en vandring i Tol­ly­mo­re-sko­gen, där nat­tens väk­ta­re upp­täc­ker kropps­de­lar i ett märk­ligt möns­ter i förs­ta av­snit­tet, där skräck­var­gar­na hit­tas och där Jon Snow och Ty­ri­on Lan­nis­ter har ett snack på väg till mu­ren.

Men hu­vud­at­trak­tio­nen är helt klart hun­dar­na.

I vack­ra Ard­glass lig­ger Will Mul­halls krimskrams-bu­tik, med pry­lar li­ka färg­star­ka som sin ägare. Längst bak i bu­ti­ken har han byggt upp ett eget ”Ga­me of thro­nes”-land, med svärd, tron, upp­för­sto­ra­de press­bil­der och en stor rodd­båt. Till to­ner­na av sig­na­tur­me­lo­din väl­kom­nar han tu­ris­ter iklädd skinn och päls.

”Sum­mer” ylar och plöts­ligt be­fin­ner jag mig på gol­vet med de and­ra tu­ris­ter­na, gul­lan­des med två kän­dishun­dar.

De hund­ra­tu­sen­tals ”Ga­me of thro­nes”tu­ris­ter­na be­räk­nas dra in mil­jar­der till Nor­dir­land

Ross Mull­hall med hun­dar­na Odin och Thor. Cae­lan Mul­hall gui­dar på in­spel­nings­plat­ser­na kring Bel­fast.

Med Sum­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.