Mak­ta­na­lys:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Niclas Vent

Vad ger makt i Wes­te­ros?

En sak är sä­ker: Det är in­te en kro­na på hu­vu­det. Vi dy­ker ner i siff­ror­na bortom tron­rum och hög­tids­tal

– och av­slö­jar var­för Cer­sei är chans­lös.

Isjun­de sä­song­en när­mar sig det sto­ra av­gö­ran­det på slag­fäl­tet, och det blir re­le­vant att frå­ga: Vil­ket stöd har de tre pre­sum­ti­va mo­nar­ker­na i ri­ket – och vil­ka trup­per kan re­gi­o­ner­na stäl­la upp med? För att för­stå vem som kom­mer att vin­na, är det vik­tigt att för­stå hur Ge­or­ge RR Martins värld fun­ge­rar.

Wes­te­ros är en fe­o­dal stat vars eko­no­mi är helt be­ro­en­de av jord­bruk. Han­deln är li­ten, in­du­strin obe­tyd­lig. Kung­en har vis­sa äm­bets­män till sin hjälp men det finns inga tec­ken på nå­gon ut­byggd cen­tral by­rå­kra­ti.

Grun­den för det fe­o­da­la sy­ste­met är att adels­män, i ut­byte mot lo­ja­li­tet och löf­te om att stäl­la upp med sol­da­ter när kung­en kal­lar, får ef­fek­tiv kon­troll över si­na eg­na ter­ri­to­ri­er. De får eg­na bön­der att skin­na på det mag­ra över­skot­tet från de­ras in­ef­fek­ti­va jord­bruk, och kan där­med hål­la sig med per­son­li­ga vak­ter och hus­hålls­trup­per.

Det finns ing­en stå­en­de ar­mé i Wes­te­ros. När nord­bor­na gör upp­ror är det Lan­ni­sterar­mén som slåss mot Robb Stark, me­dan kung­en ku­rar i King’s Lan­ding. Sol­da­ter mås­te fö­das, ut­rus­tas och be­ta­las – där­för ha­de kro­niskt fat­ti­ga me­del­ti­da mo­nar­ker i Eu­ro­pa of­tast in­te stå­en­de ar­mé­er.

Kung­ens makt är allt­så långt ifrån ab­so­lut. Den som sit­ter på järn­tro­nen kan ut­ö­va av­se­värt in­fly­tan­de så länge hen har ma­jo­ri­te­ten av de sto­ra adels­hu­sen på sin si­da. Upp­ro­ret som gjor­de Ro­bert Ba­rat­he­on till kung var en över­tyd­lig de­mon­stra­tion av vad som hän­der om hen in­te har det.

De mind­re adels­hu­sen i Wes­te­ros har svu­rit tro­het till de mäk­ti­gas­te adels­hu­sen i sin re­gi­on – in­te till kro­nan. De nord­li­ga hu­sen slu­ter di­rekt upp ba­kom Robb Stark när han ska gå i krig mot kung­en.

Li­ka myc­ket som kung­a­mak­ten styr de sto­ra adels­hu­sen, är det allt­så de sto­ra adels­hu­sen som av­gör vem som blir kung.

Det drar ihop sig till slut­strid om järn­tro­nen.

Vil­ket stöd har de tre pre­sum­ti­va mo­nar­ker­na

i ri­ket?

De tre främs­ta tron­spe­lar­na: Cer­sei Lan­nis­ter. Jon Snow. Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en.

Matt­hew Mc­caff­rey vid Man­ches­ter Uni­ver­si­ty. SLAG­FÄL­TET Nu ger sig även dot­hra­ki­er­na och Daa­rio Na­ha­ris in i sla­get om Wes­te­ros. Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.