Mu­sik:

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Text: Markus Larsson

Viss­te du att Hiz­da­hr Zo Lo­raq (Jo­ey Fry), sla­vä­ga­ren som Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en tänk­te gif­ta sig med av stra­te­gis­ka skäl, har va­rit med­lem i ban­det Ani­mal Cir­cus? Den som törs kan lyss­na på lå­ten ”Sna­kes and lad­ders” på Spo­ti­fy. Kän­de du även till att bloms­ter­rid­da­ren ser Lo­ras Ty­rell (Finn Jo­nes) är mu­sik­pro­du­cent i ett Lon­don-ba­se­rat dj-kol­lek­tiv? I fjol fanns det ba­ra en houselåt upp­lagd på hans Soundcloud-si­da. Men den var å and­ra si­dan 74 mi­nu­ter lång.

Det finns även ett Youtu­be-klipp där The Hound (Ro­ry Mc­cann) pub­skrå­lar ”Hon­ky tonk wo­men” av The Rol­ling Sto­nes. Ett an­nat vi­sar hur Arya Stark (Mai­sie Wil­li­ams) sjung­er i en kyr­ko­kör. Re­dak­tio­nens fa­vo­rit är dock när Samwell Tar­ly (John Brad­ley) vi­sar upp si­na fär­dig­he­ter som trum­mis i en co­ver på Phil Col­lins ”In the air to­night”.

Att Loc­ke (No­ah Ty­ler), man­nen som högg han­den av Jai­me Lan­nis­ter, är en rutinerad mu­si­ker bör ock­så näm­nas. Han har haft fle­ra band, men lå­ten ”Fuck you” med No­ah Ty­ler & The Slop­py Boys står ut.

Det sub­ti­la bud­ska­pet i den ga­ra­ge­roc­ki­ga och slam­ri­ga rö­ka­ren ly­der:

”Jag vill knul­la dig he­la nat­ten.”

Och Ho­dor (Kristi­an Nairn) är som be­kant house-dj. För tre år se­dan åk­te han runt i USA med ett par hör­lu­rar runt hal­sen.

Tur­nén het­te na­tur­ligt­vis ”Ra­ve of thro­nes”.

Se­ri­en är bok­stav­ligt ta­lat en sång om

is och eld.

Fle­ra av skå­di­sar­na ex­traknäc­ker

näm­li­gen som mu­si­ker.

Och ibland krävs det Cer­sei-sto­ra

vinkrus för att stå ut med dem.

Mas­to­don (S5A9) MAS­TO­DON-MÖ­TE Progme­tal­ban­det Mas­to­don spe­la­de vild­ling­ar i av­snit­tet ”Hard­ho­me”. ”Jag såg mi­na bäs­ta vän­ner Brent och Bill mör­das mitt fram­för mig me­dan jag själv blev kniv­hu­gen i ma­gen och fick hal­sen av­sku­ren fle­ra gång­er, och det...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.