Hus Ar­ryn

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Mi­li­tär styr­ka: 35 000 Sva­le är i öp­pet upp­ror mot kro­nan se­dan sla­get mel­lan oäk­ting­ar­na. Re­gi­o­nen är helt orörd av kri­get och ar­mén näs­tan in­takt. Litt­le­fing­er ser ut att ha gjort ge­men­sam sak med Jon Snow, men ing­en kan va­ra sä­ker på hans lo­ja­li­tet.

De sex lor­der som öp­pet mot­sät­ter sig Litt­le­fing­ers sty­re upp­skat­tas i böc­ker­na kun­na stäl­la upp 20 000 man, och de ut­gör ba­ra någ­ra av adels­hu­sen i Va­le. Vi kan ut­gå från att den to­ta­la mi­li­tä­ra po­ten­ti­a­len är be­tyd­ligt stör­re än så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.