Det finns inga go­da vin­na­re

Game of Thrones - - HUS GREYJOY -

Vem vin­ner järn­tro­nen? Det är sak sam­ma. Att The­on Greyjoy får upp­le­va ett nå­gorlun­da vär­digt slut är vik­ti­ga­re.

Här vil­le min re­dak­tör att jag skul­le skri­va om släk­ten Greyjoy.

Tack för den.

I se­ri­en har de järn­föd­da sjö­bu­sar­na mest va­rit ett gäng mus­ti­ga bi­fi­gu­rer ute i den salt­stänk­ta pe­ri­fe­rin.

Var det nå­gon som grät när Eu­ron Greyjoy släng­de sin bror Ba­lon, den urus­le pap­pan och kung­en, över bro­räc­ket?

I så fall är du in­te rik­tigt klok.

Ya­ra Greyjoy för­tjä­nar dock stör­re ut­rym­me än hon hit­tills har fått. Hon är trots allt hår­da­re än kap­ten Had­dock.

Och hen­nes bror The­on har all­tid va­rit en av de bäs­ta ka­rak­tä­rer­na.

Stac­kars odug­li­ge sa­te.

The­on Greyjoy har gjort en hjärt­skä­ran­de och om­vänd klass­re­sa – från blod­törs­tig och ad­lig al­fa­han­ne till ett stym­pat vrak. Vad har han in­te gjort el­ler va­rit med om? The­on har bland an­nat el­dat upp oskyl­di­ga barn, tafsat på sin egen sys­ter ut­an att kän­na igen hen­ne och ut­satts för tv­histo­ri­ens mest ut­drag­na tor­tyr un­der led­ning av djä­vu­len Ram­say Bol­ton. The­on för­lo­ra­de bå­de pe­la­ren och ste­nar­na.

I sin ak­tu­el­la skep­nad är han en ömk­lig up­pen­ba­rel­se, li­te som en Bro­der Da­ni­el­bal­lad i ett om­kläd­nings­rum fullt av vrå­lan­de he­a­vy me­tal­mons­ter. Om han får mer stryk nu an­vän­der ma­nus­för­fat­tar­na ba­ra bil­li­ga choc­kef­fek­ter.

Skå­de­spe­la­ren Al­fie Al­len ver­kar in­te ha haft det lätt med fa­mil­jen i verk­lig­he­ten hel­ler. I lå­ten ”Al­fie” från 2006 ut­må­la­des han som lat slac­ker av sin sys­ter, popstjär­nan Lily Al­len.

Det finns inga go­da vin­na­re i ”Ga­me of thro­nes”. Just där­för för­tjä­nar The­on åt­minsto­ne att slu­ta som kung­ens hand.

Till vem då?

Natt­kung­en, för­stås.

Markus Larsson

Var det nå­gon

som grät?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.