Vil­ken va­lonqar?

Game of Thrones - - FANTEORIER -

När Cer­sei spår sig hos Mag­gy the Frog får hon ve­ta att hon in­te kom­mer att gif­ta sig med prin­sen (Rhae­gar), ut­an med kung­en (Ro­bert). Hon kom­mer att få tre barn, kung­en kom­mer att få sex­ton. Al­la hen­nes barn kom­mer dö.

Men hon får även ve­ta att hon kom­mer att dö av ”va­lonqars” hän­der runt sin hals. Va­lonqar är hög­va­ly­ris­ka och syf­tar till lil­le­bror el­ler yng­re sys­kon, nå­got som Cer­sei he­la ti­den har an­ta­git va­rit Ty­ri­on, fastän det li­ka gär­na kan va­ra hen­nes mi­nu­ter yng­re bror och äls­ka­re.

Jai­me sak­nar för­vis­so en hand men Ty­ri­on lyc­ka­des stry­pa Shae med ett hals­band av handsym­bo­ler. Visst kan vi se Jai­me gö­ra det­sam­ma med Cer­sei? Hans käns­lor för sin sys­ter har onek­li­gen sval­nat ef­ter att hen­nes makt­gal­na per­son­lig­het gått i full blom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.