Vad göm­mer Va­rys un­der sin kaf­tan?

Game of Thrones - - FANTEORIER -

I ka­ta­kom­ber­na un­der King’s Lan­ding sti­ger Va­rys och Il­ly­rio ur en brunn, två tunga män som be­skrivs ha väl­digt mju­ka steg. De för­svin­ner vid slu­tet av ett av­lopp som myn­nar ut i flo­den. De två män­nen dis­ku­te­ra­de dra­kar, och om kri­get le­der till att is smälts ge­nom dra­kars eld, så kan vat­ten­ni­vån sti­ga, vil­ket gyn­nar: en sjöjung­fru!

Va­rys le­en­de be­skrivs of­ta som ”slem­migt” och han har ing­en säng, ef­tersom fis­kar in­te so­ver. Han vi­sar hel­ler ing­et in­tres­se för sex och kär­lek. Kanske för att han själv in­te är män­ni­ska?

I tv-se­ri­en lyc­kas Va­rys trans­por­te­ra sig från Dor­ne till Me­e­reen un­der vad som ver­ka­de va­ra någ­ra tim­mar. Ett tec­ken, me­nar som­li­ga fans med glim­ten i ögat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.