FLY­GAN­DE FAK­TA

Game of Thrones - - DRAKAR - Gra­fik: Magnus Erics­son

Att dra­kar spe­lat stor roll ge­nom fan­ta­syns histo­ria är tyd­ligt.

Men ex­akt hur stor roll spe­lar de?

Vi re­der ut. Och kas­tar in någ­ra jok­rar.

Vem: Dro­gon. Vil­ket uni­ver­sum: ”Ga­me of thro­nes”. Typ: Klas­sisk dra­ke, född i Dot­hra­ki sea. Stor­lek: Som nykläckt in­te stör­re än en katt, i sjun­de sä­song­en ska dra­kar­na va­ra ”sto­ra som 747:or”, allt­så

cir­ka 70 me­ter långa.

Vad: Dra­gon. Vil­ket uni­ver­sum: Det­ta. Typ: Växt/ört.

Stor­lek: 120 cm.

Vem: Toothless. Vil­ket uni­ver­sum: ”Drakträ­na­ren”. Typ: Natt­fa­sa. Stor­lek: 8 me­ter.

Vem: Kat­la. Vil­ket uni­ver­sum: ”Brö­der­na Le­jon­hjär­ta”. Typ: Drak­ho­na från ti­der­nas be­gyn­nel­se.

Stor­lek: 8 me­ter.

Vem: Dra­ke. Vil­ket uni­ver­sum: Det­ta. Typ: Ar­tist. Stor­lek:

182 cm.

Vem: Dra­ken. Vil­ket uni­ver­sum: ”Sh­rek”. Typ: Eu­ro­pe­isk dra­ke. Stor­lek: 30

me­ter.

Vem:

Smaug.

Vil­ket uni­ver­sum: ”Sa­gan om ring­en”, främst i ”Hob­bit: Smaugs öde­mark”. Typ: Eldd­ra­ke. Stor­lek: 130–142 me­ter lång

i fil­men.

Vem: Dra­ken. Vil­ket uni­ver­sum: Bam­ses värld. Typ: Kött­bullsä­tan­de dra­ke.

Stor­lek: 15 me­ter. Vem: Saab 35 Dra­ken. Vil­ket uni­ver­sum: Det­ta. Typ: Jakt­flyg­plan. Stor­lek: 15,34

me­ter.

Vem: Fal­kor. Vil­ket uni­ver­sum: ”Den oänd­li­ga histo­ri­en”. Typ: Lyc­kodra­ke. Stor­lek: 13 me­ter.

Vem: Al­bi the ra­cist dra­gon. Vil­ket uni­ver­sum: ”Flight of the con­chords”. Typ: Ra­sis­tisk dra­ke. Stor­lek:

Cir­ka 3 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.