Glu­ten-guiden Ta igen det du mis­sar

Så här får du i dig de vi­ta­mi­ner och fib­rer du be­hö­ver när du äter glu­ten­fritt.

Glutenfritt - - Gluten-Guide - Käl­la: Kost- och nä­rings­ex­per­ten Ewa Ski­öl­debrand. TEXT: TI­NA HARR FO­TO: THINKSTOCK

Mat som in­ne­hål­ler glu­ten in­ne­hål­ler även and­ra nä­rings­äm­nen, bland an­nat B-vi­ta­mi­ner och fib­rer. Där­för är det nöd­vän­digt att skaf­fa sig kun­skap om vil­ka nä­rings­äm­nen man mås­te er­sät­ta när man äter glu­ten­fritt.

En­ligt kost- och nä­rings­ex­per­ten Ewa Ski­öl­debrand bör man kom­plet­te­ra sin kost med fib­rer, mi­ne­ra­ler och vi­ta­mi­ner som finns i ex­em­pel­vis grön­sa­ker, lin­ser och frön för att få i sig allt man be­hö­ver.

– Ät minst 500 gram grön­sa­ker per dag, strö lin­frön på grö­ten på mor­go­nen och an­vänd dig av be­ri­ka­de me­je­ri­pro­duk­ter, sä­ger hon.

Vi­ta­min B6 ❤ An­vänd kikärt­s­mjöl och dur­ramjöl när du ba­kar glu­ten­fritt, de är bra B6-käl­lor. Sol­ros­frön, so­ja­bö­nor och has­sel­nöt­ter är ock­så bra B6-käl­lor. B6 är bra för ner­ver­nas funk­tion, im­mun­sy­ste­met och hu­den, det stär­ker ben­skör­het, mot­ver­kar trött­het och mus­kelsvag­het.

Vi­ta­min B12 ❤ Fisk och skal­djur och spi­ru­li­na är bra B12-käl­lor. B12 be­hövs för pro­duk­tio­nen av rö­da blod­krop­par, för hjär­tat och nerv­sy­ste­mets funk­tion. Ock­så bra för hå­ret.

Fol­sy­ra ❤ Broc­co­li och blad­grön­sa­ker, grönkål och spe­nat in­ne­hål­ler myc­ket fol­sy­ra – vil­ket är vik­tigt för cel­lens upp­bygg­nad och bra om man vill bli gra­vid. An­vänd linsmjöl och kikärt­s­mjöl när du ba­kar, det är bra käl­lor till fol­sy­ra. Lätt- och mel­lan­mjölk är ock­så be­ri­kad med fol­sy­ra, dock in­te stan­dard­mjölk. Fib­rer ❤ An­vänd lin­frön el­ler psyl­li­um­frön och strö det över grö­ten el­ler yog­hur­ten på mor­go­nen så du får i dig fib­rer. Du be­hö­ver om­kring 1–2 matske­dar per dag. Ät dock in­te för myc­ket lin­frön ef­tersom de in­ne­hål­ler blåsy­ra och är skad­li­ga i för stor mängd. ❤ Ät rot­fruk­ter, de är fi­ber­ri­ka och ger en bra mätt­nads­käns­la. För vux­na är re­kom­men­da­tio­nen 25–35 gram fib­rer per dag. Fib­rer be­hövs för att tar­mar­na ska fun­ge­ra nor­malt och kan bi­dra till att på­ver­ka ko­les­te­rol­ni­vån i blo­det. Kost­fib­rer bi­drar ock­så till att blod­sock­ret sti­ger lång­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.