Ba­ka ut­an glu­ten!

Här är Ewas Ski­öl­debrands re­cept på mat­bröd och läck­ra bak­verk

Glutenfritt - - Bakat - FO­TO: THINKSTOCK

Ex­pert på glu­ten­fritt

Namn: Ewa Ski­öl­debrand Gör: Kost- och nä­rings­ex­pert, re­cept­kre­a­tör, ­häl­so­in­spi­ra­tör och fö­re­drags­hål­la­re, säl­jer ock­så glu­ten­fria och eko­lo­gis­ka pro­duk­ter un­der det eg­na va­ru­mär­ket Ewa­lie.

Till­för fib­rer

4Glu­ten­fritt blir lätt fi­ber­fritt. Tänk där­för på att ad­de­ra fib­rer som till ex­em­pel lin­frö, psyl­li­um­frö el­ler bo­ve­te­fling­or som ger brö­det struk­tur och full­kornskäns­la. Det bin­der ock­så en del väts­ka och gör brö­det saf­ti­ga­re.

Färskt är bäst

Glu­ten­fritt hem­ba­kat bröd ut­an till­sat­ser mår bäst av att in­te fry­sas ut­an ätas färskt.

Bo­ve­te krä­ver mer

In­ne­hål­ler de­gen bo­ve­te, job­ba li­te ex­tra med el­vis­pen el­ler deg­blan­da­ren.

Jäs un­der plast­film

Om de­gen ska jä­sa gör det hell­re un­der plast­film än bak­duk.

Tar li­te läng­re tid

Glu­ten­fri deg be­hö­ver läng­re jäs­tid så att den hin­ner re­sa sig. En till två tim­mar är lämp­ligt.

Gu­ar­kärn­mjöl an­vänds som för­tjock­nings­me­del och sta­bi­li­se­rings­me­del i glu­ten­fri bakning för att er­sät­ta glu­te­nets egen­ska­per.

– En­da gång­en som jag skul­le sä­ga att det är okej att an­vän­da gu­ar­kärn­mjöl i livsmedel är för att hål­la ihop brö­det när du ba­kar glu­ten­fritt, sä­ger Ewa Ski­öl­debrand.

När det gäl­ler all an­nan mat som till ex­em­pel ka­kor, bröd och glass ska rå­va­ror­na i sig hål­la ihop om du an­vän­der de rå­va­ror man ska för att till­ver­ka pro­duk­ten, an­ser hon.

Gu­ar­kärn­mjö­let ut­vinns ur gu­ar­väx­ten Cy­a­mop­sis tetra­go­no­lo­bas frön. Det är en balj­växt lik­nan­de so­ja­bö­nan. Den som är ­al­ler­gisk mot so­ja ska där­för und­vi­ka gu­ar­kärn­mjöl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.