Ho­tas läx­hjälp i Berg­sjön räd­das

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

150 barn och unga i Berg­sjön ris­ke­ra­de att stå ut­an läx­hjälp. Men hy­res­gäs­ter­nas pro­tes­ter räd­da­de si­tu­a­tio­nen och den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en får be­hål­la sin ak­ti­vi­tets­lo­kal.

Jour­cen­tra­len vid Berg­sjön vård­cen­tral kom­mer att stäng­as från och med 1 juli 2020. Det kom­mu­ni­ce­rar vård­cen­tra­len i ett in­lägg på Fa­ce­book:

”Vi tyc­ker själ­va att det­ta är ett jät­tetrå­kigt be­slut, men ty­värr är det ett nöd­vän­digt, då vi har för få pa­ti­en­ter som be­sö­ker jour­cen­tra­len i för­hål­lan­de till kost­na­den för att dri­va den. Vi hop­pas att kun­na åter­kom­ma nå­gon gång i fram­ti­den med en jour­cen­tral som kan vara ba­se­rad på ett stör­re un­der­lag än vå­ra två vård­cen­tra­ler”

Lis­ta­de pa­ti­en­ter på Nöt­kär­nan Berg­sjön och Nöt­kär­nan Kor­te­da­la hän­vi­sas till Al­lé­jou­ren.

FO­TO: MIJA RENSTRÖM OCH HENDRIK ZEITLER/GÖ­TE­BORGS STAD

KONST. Ska­pad av ele­ver­na ska smyc­ka sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.