Hon sät­ter färg på Kor­te­da­las göm­da plat­ser

Konst­nä­ren S Ca­mil­la E sät­ter färg på ett gam­malt pump­hus i Kor­te­da­la.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son

Ett gam­malt pump­hus i Kor­te­da­la smyc­kas med en muralmålni­ng. Det är ge­nom ett sam­ar­be­te mel­lan Ju­bi­le­ums­sats­ning­en Rain Gothen­burg och Sätt färg på Gö­te­borg.

– Jag blan­dar fö­re­stäl­lan­de och ab­strak­ta mo­tiv, be­trak­ta­ren kan upp­fat­ta mo­ti­vet på oli­ka sätt. Min in­ten­tion är att be­trak­ta­ren skall få in­tryck av vat­ten i oli­ka for­mer i oli­ka mil­jö­er, sä­ger konst­nä­ren S Ca­mil­la E som ti­di­ga­re har ska­pat mål­ning­ar i of­fent­li­ga mil­jö­er.

Det var när det gam­la pump­hu­set i Kor­te­da­la var i be­hov av en fasa­d­re­no­ve­ring som man såg po­ten­ti­al att sam­ti­digt för­gyl­la plat­sen.

Lyf­ta bort­glöm­da plat­ser Det hand­lar om att ska­pa mer­vär­den för lo­kal­be­folk­ning­en och lyf­ta sta­dens bort­glöm­da bygg­na­der, vil­ket Ju­bi­le­ums­sats­ning­en Rain Gothen­burg bland an­nat ver­kar för.

– Ge­nom att konst­när­ligt lyf­ta fas­tig­he­ter som vi än­då be­hö­ver re­no­ve­ra så ska­pas en fi­na­re, tryg­ga­re och mer in­tres­sant plats, sä­ger Mag­nus Mott, pro­jekt­le­da­re på Rain Gothen­burg i ett ut­ta­lan­de.

För­äd­ling­en av pump­hu­set har kom­mit till ge­nom ett sam­ar­be­te mel­lan Rain Gothen­burg och Sätt färg på Gö­te­borg som ock­så dri­ver en ju­bi­le­ums­sats­ning un­der pa­rol­len 21 km konst.

21 kilo­me­ter konst

I den sist nämn­da konst­sats­ning­en är bå­de konst­nä­rer och ung­do­mar med och ska­par konst i det of­fent­li­ga rum­met.

Mål­ning­ar­na görs längs en sträc­ka mel­lan Blå stäl­let i Ang­e­red till Rö­da Sten Konst­hall vid Klip­pan.

Ge­nom att konst­när­ligt lyf­ta fas­tig­he­ter som vi än­då be­hö­ver re­no­ve­ra så ska­pas en fi­na­re, tryg­ga­re och mer in­tres­sant plats.

MURALMÅLNI­NG. Konst­nä­ren S Ca­mil­la E har ti­di­ga­re ska­pat mål­ning­ar i of­fent­li­ga mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.