Gun­vor, 89, från Äng­går­den blog­gar sig ge­nom co­ro­nakri­sen

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Är: 89 (fyl­ler 90 år 22 de­cem­ber). Fö­re det­ta små­skol­lä­ra­re och lek­tor i me­to­dik. För­fat­ta­re till 53 lär­o­bäc­ker samt fle­ra and­ra böc­ker, bland an­nat om Vi­singsö och ma­ken Egons folk­mu­sik från ön.

Upp­vux­en: I en et­ta i lands­höv­ding­e­hus i Kungs­la­du­gård. Bor nu i främ­re Äng­går­den se­dan 1972.

Fa­milj: Barn, barn­barn och barn­barns­barn.

Ak­tu­ell: Med blog­gen gun­vor-blog­gar.web­no­de. se och med si­na vän­mö­ten i träd­går­den i hu­set i Äng­går­den. Med i stu­die­cir­keln Så minns jag mitt Äng­går­den om stads­de­lens histo­ria.

Fick: Gö­te­borgs stads för­tjänst­tec­ken 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.