Re­plik: ”Bor­ger­li­ga sty­ret svi­ker ung­do­mar­na i Bac­ka”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Tänk att ha sut­tit i ett sty­re i 1,5 år men in­te vil­ja ta an­svar för sin egen po­li­tik. I sin re­plik skri­ver fö­re­trä­da­re från M L och C att de stä­dar upp ef­ter det röd­grö­na sty­ret.

Låt oss bör­ja med att kon­sta­te­ra att be­slut om att spa­ra sju mil­jo­ner in­om fri­tid togs i feb­ru­a­ri 2019. Kon­se­kven­ser­na av det var in­drag­na tjäns­ter och ned­stäng­da fri­tids­går­dar. Utö­ver det la­de dess­utom det bor­ger­li­ga sty­ret ned en hel en­het in­om so­ci­al­tjäns­ten un­der hös­ten 2019. Re­surstea­met ar­be­ta­de in­di­vid­ba­se­rat mot mål­grup­pen barn och unga som tex ris­ke­rar pla­ce­ring på in­sti­tu­tion, och vars för­äld­rar be­hö­ver stöd för att få till­va­ron att fun­ge­ra.

Det blir se­dan näs­tan skratt­re­tan­de när de i sin re­plik skri­ver om al­la so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter som pla­ne­ras för ung­do­mar i stads­de­len. Att det blev en så­dan ut­ök­ning har ingen­ting med de­ras egen po­li­tik att gö­ra. Att ung­do­mar­na i stads­de­len får en bätt­re fri­tid är tack va­re det för­slag om att stär­ka fri­tids­ak­ti­vi­te­ter­na un­der som­ma­ren som vi i V och MP drev ige­nom i vå­ras. Och ska tilläg­gas, som det bor­ger­li­ga sty­ret med det so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka släp­tå­get rös­ta­de emot.

In­tres­sant är ock­så det på­stå­en­de om de evi­dens­ba­se­ra­de in­sat­ser­na för att mins­ka den so­ci­a­la oron och bil­brän­der. De glöm­mer bort att näm­na sitt för­slag om att vrä­ka he­la fa­mil­jer till ung­do­mar som be­går brott. Huruvi­da det är en evi­dens­ba­se­rad me­tod för att mins­ka so­ci­al oro läm­nar vi till forsk­ning­en att be­dö­ma.

Att på­stå att man stä­dar upp ef­ter det för­ra sty­ret är in­te att ta an­svar för sin egen po­li­tik. Vi är stol­ta över de jäm­lik­hets­ska­pan­de in­sat­ser vi ska­pa­de i stads­de­len un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Hur det bor­ger­li­ga sty­ret väl­jer att an­vän­da ord som ”stä­da upp” när de so­par un­dan mat­tan fram­för be­nen på ung­do­mar speg­lar väl hur de ser på ung­do­mar­na i stads­de­len. Ma­rie Bry­nolfs­son (V) 2:e vice ord­fö­ran­de SDN Nor­ra Hi­sing­en

An­na Si­i­tam Wad­man (MP) Grupple­da­re SDN Nor­ra Hi­sing­en

GÖ­TE­BOR­GDI­REKT.

För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.