Hy­res­gäs­ters kamp räd­da­de läx­hjäl­pen

150 unga i Berg­sjön kvar i lo­kal för stu­di­e­stöd

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · ANGERED · GÖTEBORG - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

150 barn och unga i Berg­sjön ris­ke­ra­de att stå ut­an läx­hjälp. Men hy­res­gäs­ter­nas pro­tes­ter räd­da­de si­tu­a­tio­nen och den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en får be­hål­la sin ak­ti­vi­tets­lo­kal.

Det var i april som den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en Sim­hop­pa­ren fick be­sked om att Fa­mil­je­bo­stä­der vil­le dra till­ba­ka för­e­ning­ens lo­kal på Si­ri­us­ga­tan 96 i Berg­sjön för att istäl­let byg­ga fem nya lä­gen­he­ter på plat­sen.

Beske­det upp­skat­ta­des in­te av hy­res­gäs­ter­na som an­vän­der lo­ka­len till mö­ten för bo­en­de och verk­sam­he­ter för barn, unga och vux­na. Bland an­nat kom­mer Kul­tur­sko­lan till lo­ka­len en gång i vec­kan och till­sam­mans med fle­ra sam­ar­bets­part­ners får 150 barn och ung­do­mar hjälp med läx­or tre gång­er i vec­kan.

”Kamp lö­nar sig”

Där­för gav in­te Hy­res­gäs­ter­na upp ut­an ord­na­de nam­nin­sam­ling och mö­ten och de­la­de ut fly­ers, vil­ket gav re­sul­tat.

Da­gar­na fö­re mid­som­mar kom gläd­je­be­ske­det att den Sim­hop­pa­ren får be­hål­la sin lo­kal, vil­ket in­ne­bär att verk­sam­he­ten kan fort­sät­ta fram­ö­ver.

– Det be­ty­der jät­te­myc­ket för hy­res­gäs­ter­na. Jag och Mah­mod El Haj, som är ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Sim­hop­pa­ren, och Fa­mil­je­bo­stä­ders di­strikts­chef Christi­an Nils­son var på plats den 17 ju­ni och be­rät­ta­de det po­si­ti­va beske­det, sä­ger Pa­me­la Möl­ler-Aja­ni, ord­fö­ran­de Hy­res­gäst­för­e­ning­en Nor­ra Gö­te­borg i ett press­med­de­lan­de.

Hon fort­sät­ter:

– Al­la blev jät­te­gla­da. Se­dan fick bå­de barn och vux­na möj­lig­het att stäl­la frå­gor kring de­ras in­fly­tan­de i och ut­an­för boendet. Det här vi­sar att vi till­sam­mans kan gö­ra skill­nad och på­ver­ka. Kamp lö­nar sig.

Det här vi­sar att vi till­sam­mans kan gö­ra skill­nad och på­ver­ka.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Pa­me­la Möl­ler-Aja­ni, ord­fö­ran­de Hy­res­gäst­för­e­ning­en Nor­ra Gö­te­borg. RÄDDAD. Hy­res­gäs­ter­na får be­hål­la lo­ka­len där bland an­nat om­rå­dets läx­hjälp be­drivs,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.