Peng­ar till för­e­ning­ar för skol­sim­met

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · ANGERED · GÖTEBORG -

Två för­e­ning­ar får bi­drag av kom­mu­nen för att er­bju­da gra­tis si­m­un­der­vis­ning till ut­val­da sko­lor un­der hös­ten. Det har va­rit många tu­rer kring si­m­un­der­vis­ning­en för Gö­te­borgs sko­le­le­ver.

Kom­mu­nen drev själv den av­gifts­fria si­m­un­der­vis­ning­en för ele­ver höst­ter­mi­nen 2017 till års­skif­tet 2019/2020. Men vid års­skif­tet av­veck­la­des verk­sam­he­ten ef­tersom det i sta­dens bud­get in­te läng­re fanns peng­ar av­sat­ta för si­m­un­der­vis­ning­en. I mars be­slu­ta­de dock kom­mun­sty­rel­sen att ge peng­ar till id­rotts- och för­e­nings­nämn­den för att un­der 2020 er­bju­da sko­le­le­ver gra­tis si­m­un­der­vis­ning.

Men då för­valt­ning­en av­veck­lat verk­sam­he­ten finns det in­te läng­re kom­mu­nan­ställ­da sim­lä­ra­re där­för får för­e­ning­ar nu bi­drag istäl­let.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKOLSIM. I höst får för­e­ning­ar bi­drag för att skö­ta si­m­un­der­vis­ning för sko­le­le­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.