Ny konst av ele­ver smyc­kar sko­lan

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · ANGERED · GÖTEBORG -

Ele­ver på Löv­gär­des­sko­lan har till­sam­mans med Gö­te­borgs Konst­hall och konst­nä­rer­na Ga­bo Cam­nit­zer och Be­h­jat Omer Ab­dul­la ska­pat två konst­verk. Konst­ver­ken in­vig­des på Löv­gär­des­sko­lan fre­da­gen 5 ju­ni och häng­er nu i sko­lan.

– Det här är in­teg­ra­tion på rik­tigt. Vi som ar­be­tar på Löv­gär­des­sko­lan vill att vå­ra ele­ver ska kän­na att de är en del av sam­häl­let. Ge­nom det här sam­ar­be­tet får ele­ver­na be­sö­ka plat­ser de in­te bru­kar be­sö­ka och lä­ra sig att tän­ka kring konst, sä­ger Ma­ri­ka An­ders­son, rek­tor på Löv­gär­des­sko­lan.

Pe­da­go­ger på Gö­te­borgs Konst­hall har till­sam­mans med konst­nä­rer­na hål­lit i works­hops för ele­ver­na i sko­lan, ute i sta­den och i konst­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.