Rain Gothen­burg

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · ANGERED · GÖTEBORG - KÄL­LA: GÖ­TE­BORG STAD

Med reg­net som ut­gångs­punkt ska vi till­sam­mans gö­ra Gö­te­borg mer at­trak­tivt att bo i, dri­va verk­sam­het i el­ler be­sö­ka. Rain Gothen­burg bi­drar till att Gö­te­borg upp­levs som en kre­a­tiv stad na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt.

Ge­nom att vän­da regn till en möj­lig­het så strä­var vi mot vi­sio­nen att bli värl­dens bäs­ta stad när det reg­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.