Blog­gar igång för min­net och vän­ner­na

Snart 90-åri­ga Gun­vor Ronn­he­den blog­gar för att bry­ta co­ro­nai­so­le­ring­en

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYFIKEN PÅ · GUNVOR RONNHEDEN - Text och fo­to: Kai Mar­tin

I sitt vack­ra hem i Äng­går­den bju­der den yt­terst char­man­ta och sprud­lan­de Gun­vor Ronn­he­den in till sam­tal. In­te ba­ra för Gö­te­bor­gDi­rekts ut­sän­de, ut­an för vän­ner.

Allt för att bry­ta den iso­le­ring som upp­stod i sam­band med co­ro­na­pan­de­min och di­rek­ti­ven från Folk­hälso­myn­dig­he­ten någ­ra vec­kor i mars.

– Jag har va­rit snäll och ly­dig och in­te läm­nat hu­set se­dan dess. Men med hjälp av min dot­ter, som bor i hu­set, har jag fått hjälp att sät­ta upp ett par­tytält i träd­går­den. På så sätt kan vi träf­fas, mi­na vän­ner och jag.

På väg mot 90 år

Jo, Gun­vor Ronn­he­den må vara i god fart på väg mot 90 år, men hål­la igen är ing­et som klär det­ta ener­gi­knip­pe. Ja, li­te värk i knä­na strä­var emot rent fy­siskt.

Men ti­den dan­sar iväg i hen­nes säll­skap där un­der­teck­nad får en re­jäl sväng­om när hon be­rät­tar om sin svind­lan­de histo­ria.

Upp­vux­en i en et­ta på Kungs­la­du­gårds­ga­tan 32 fick hon snabbt lä­ra sig om det seg­re­ge­ra­de sam­häl­let på 30-ta­let. Hur de fat­ti­gas­te i Ma­jor­na bod­de längst ned mot Gö­ta älv och hur stan­dar­den sak­ta höj­des ju läng­re upp mot Kungs­la­du­gård man kom.

– Jag ha­de vän­ner som bod­de i vil­lor­na på Ståt­hål­la­re­ga­tan, som var som en gräns mel­lan lands­höv­ding­e­hu­sen och de fi­na­re hu­sen, minns hon.

Om det­ta, och myc­ket an­nat, vill hon nu be­rät­ta och det gör hon via sin blogg. Den som Gun­vor Ronn­he­den star­ta­de i mars un­ge­fär sam­ti­digt som Folk­hälso­myn­dig­he­ten gick ut med di­rek­ti­ven om att per­so­ner över 70 skul­le hål­la sig hem­ma.

An­norlun­da blogg

Blog­gen – gun­vor-blog­gar.web­no­de. se – är hen­nes sätt att bry­ta iso­le­ring­en och dess­utom bju­da på åter­blic­kar från barn­do­mens Kungs­la­du­gård och som­rar­nas Vi­singsö, den my­tis­ka ön mitt i Vät­tern.

– Jag kan ingen­ting om da­to­rer, men köp­te en för 15 år se­dan som ald­rig kom­mit till an­vänd­ning. Det blev ald­rig så. Det var sam­ti­digt som min älds­ta dot­ter var svårt sjuk och se­dan av­led, sä­ger hon och ett stråk av sorg drar över hen­nes an­sik­te. Nå­got som kom­mer åter när hon pra­tar om sin äls­ka­de ma­ke Egon, som gick bort 2012.

– Jag bör­ja­de skri­va för mi­na barn­barn har tja­tat så länge på mig om det. De vil­le ha ned­teck­nat allt det jag har be­rät­tat.

Så istäl­let för att skri­va i da­torn sker för­fat­tan­de för den för­ra små­skol­lä­ra­ren och me­to­dik­lek­torn i en skriv­bok. Där­ef­ter tar dot­tern An­na bil­der på tex­ter­na som se­dan hen­nes bror Jo­nas skri­ver ut och läg­ger ut på blog­gen. Ett fa­mil­je­pro­jekt mel­lan mor, dot­ter och son.

Skriv! Skriv!

För Gun­vor Ronn­he­den, som står som för­fat­ta­re bakom 53 lär­o­böc­ker, är skri­van­det en nöd­vän­dig­het och nå­got som hon re­kom­men­de­rar.

– Skriv! sä­ger hon.

– Skriv! Jag skri­ver kor­ta me­ning­ar, för jag har all­tid skri­vit för barn. Jag upp­munt­rar verk­lig med­män­ni­skor att skri­va. Barn och barn­barn kom­mer bli över­lyck­li­ga. Det finns de som sä­ger att de in­te kan skri­va. Det gör ing­et. Ta hjälp av en ord­bok och man be­hö­ver in­te vara rädd för skriv­fel.

Men Gun­vor Ronn­he­den nö­jer sig in­te med sin blogg. Hon är färd med att skri­va en sa­go­bok till två­ri­ga barn­barns­bar­net Sel­ma och pla­ne­rar för en ock­så till ettå­ring­en Si­ri.

– Det är nå­got all­de­les spe­ci­ellt med barn­barns­barn, sä­ger hon och ögo­nen glitt­rar lyck­ligt.

”Skriv!”, sä­ger hon. ”Skriv!” Det har Gun­vor Ronn­he­den gjort i he­la sitt liv. Men fram­för allt se­dan mars i sin an­norlun­da blogg för att bry­ta tristes­sen och iso­le­ring­en. I co­ro­nans spår.

Jag ha­de två lek­kam­ra­ter på be­sök ny­li­gen och vi hann in­te pra­ta fär­digt in­nan färd­tjäns­ten kom.

BRY­TER ISO­LE­RING­EN. Snart 90-åri­ga Gun­vor Ronn­he­den hål­ler igång bå­de vän­ner och sig själv, bland an­nat med en blogg star­tad sam­ti­digt som co­ro­nan drog igång.

AN­NORLUN­DA. Gun­vor Ronn­he­den skri­ver för hand och får hjälp av bå­de dot­ter och son med blog­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.