Prov­tag­ning­en tving­as brom­sa: ”En ut­ma­ning”

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Tryc­ket på prov­tag­ning för co­vid-19 har va­rit högt i Väst­ra Gö­ta­land. Un­der som­ma­ren tving­as re­gi­o­nen brom­sa prov­tag­ning­en av per­so­ner med mil­da sym­tom, la­bo­ra­to­ri­er­na hin­ner in­te med.

Ef­ter att prov­tag­ning öpp­na­des fritt för all­män­he­ten i ju­ni har mer än 20 000 pro­ver ta­gits i vec­kan. Det är mer än vad re­gi­o­nen ha­de räk­nat med och mer än vad la­bo­ra­to­ri­er­na har ka­pa­ci­tet för.

Un­der som­ma­ren brom­sas där­för an­ta­let prov­tag­ning­ar för pri­vat­per­so­ner med mil­da sym­tom för att ga­ran­te­ra snabb prov­tag­ning för pa­ti­en­ter och vård­per­so­nal. Det kom­mer fort­fa­ran­de vara möj­ligt för per­so­ner med mil­da sym­tom att bli tes­ta­de i som­mar, men det kom­mer bli svå­ra­re att få en tid hos sin vård­cen­tral.

Även om an­ta­let per­so­ner i Väst­ra Gö­ta­land som be­hö­ver sjuk­hus­vård för co­vid-19 mins­kar är det all­de­les för ti­digt att slapp­na av.

– Vi är många som länge har sett fram emot som­mar och se­mester­fi­ran­de och då kan det vara lätt att slapp­na av. Men det är oer­hört vik­tigt att vi in­te träng­er ihop oss på bad­plat­ser, pick­nick­fil­tar och ute­ser­ve­ring­ar, sä­ger smitt­skyddslä­ka­re Tho­mas Wahl­berg i ett press­med­de­lan­de.

Den 25 ju­ni vår­da­des 195 per­so­ner på IVA i re­gi­o­nen, det är hälf­ten så många som förs­ta vec­kan i maj.

– Vi ser en lång­sam men sta­dig minsk­ning på re­gi­o­nal ni­vå. Sam­ti­digt ska man vara med­ve­ten om att be­last­ning­en på vå­ra sjuk­hus är hög, in­te minst in­om in­ten­siv­vår­den. Utö­ver pan­de­min mås­te all an­nan sjuk­vård hål­la sam­ma höga ni­vå som van­ligt. Det är en ut­ma­ning nu när vi går in i se­mester­pe­ri­o­den, sä­ger häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Ann Sö­der­ström.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BE­KRÄF­TA­DE. Fram till och med den 25 ju­ni har Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen to­talt 14 013 be­kräf­ta­de fall av co­vid-19. Tho­mas Wahl­berg är smitt­skyddslä­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.