Så tog sig smit­tan in på äldre­bo­en­den

Co­ro­na­smit­tan på re­gi­o­nens äldre­bo­en­den tog sig in på många vägar. Det vi­sar en ny en­kät­un­der­sök­ning.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Smit­tan på äldre­bo­en­de­na i re­gi­o­nen kom in via per­so­nal, bo­en­de som kom från and­ra vård­in­rätt­ning­ar el­ler an­hö­ri­ga. Det vi­sar en en­kät­un­der­sök­ning från Smitt­skydd Väst­ra Gö­ta­land där 277 sär­skil­da bo­en­den sva­rat. I de fall man tror att smit­tan kom­mit in via de bo­en­de anges oli­ka möj­li­ga smitt­vä­gar, som att bo­en­de vår­dats på sjuk­hus och se­dan kom­mit till­ba­ka el­ler från bo­en­de som är ny­in­flyt­ta­de.

– Syf­tet med kart­lägg­ning­en har va­rit att få dels struk­tu­rell bak­grunds­in­for­ma­tion kring ett spe­ci­fikt bo­en­de, dels en sam­lad bild av lä­get för väg­led­ning i det fort­sat­ta ar­be­tet med att mins­ka smitt­sprid­ning, sä­ger Pe­ter Nolskog, bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re, i ett press­med­de­lan­de.

Enkät­un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så att de­mens­bo­en­den va­rit sär­skilt drab­ba­de och att hög sjuk­från­va­ro hos per­so­nal kan ha bi­dra­git till att per­so­nal be­hövt al­ter­ne­ra mel­lan oli­ka av­del­ning­ar och bo­en­den. Nio av tio sva­ra­de att man kun­nat iso­le­ra bo­en­de med sym­tom på co­vid-19.

– Ett vän­tat re­sul­tat var svå­rig­he­ten med att be­grän­sa smitt­sprid­ning på ex­em­pel­vis ett de­mens­bo­en­de. Di­stan­se­ring och iso­le­ring är en stör­re ut­ma­ning på av­del­ning­ar för de­mens­sju­ka, sä­ger Pe­ter Nolskog.

Till­gång­en till skydds­ut­rust­ning be­skrivs i stort som god, men i en­kätsva­ren fram­kom­mer bris­ter fram­förallt i bör­jan av epi­de­min. En an­nan ut­ma­ning har va­rit det sto­ra in­for­ma­tions­flö­det som gjort det svårt att hit­ta och hin­na lä­sa ny in­for­ma­tion.

Di­stan­se­ring är en stör­re ut­ma­ning på av­del­ning­ar för de­mens­sju­ka.

FO­TO: JESPER HÅ­KANS­SON OCH THO­MAS HARRYSSON

ÄLDRE­BO­EN­DEN. Enkä­ten skic­ka­des ut till äldre­bo­en­den i Väst­ra Gö­ta­lands al­la 49 kom­mu­ner. Pe­ter Nolskog är bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.