Te­a­ter Tof­ta trot­sar co­ro­nan

Den av­slu­tan­de pjä­sen i Gö­ran Par­kruds fa­mil­jetri­lo­gi

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSH­ELG · NÖJE · MUSIK - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Te­a­ter Tof­ta har va­rit en tra­di­tion se­dan 2010. Med pjä­ser av Au­gust Strind­berg, Hen­rik Ib­sen, Jo­nas Gar­dell och Lars Norén har man bju­dit på pjä­ser i det in­ti­ma spel­rum­met på Tof­ta Herr­gård där skå­de­spe­lar­na kom­mer i när­kon­takt med sin publik.

Nå­got som i sin tur ska­par in­ten­si­va dra­mer för al­la par­ter på plats.

Se­dan 2018 har re­gis­sör, skå­de­spe­la­re och dra­ma­ti­ker Gö­ran Par­kruds ny­skriv­na pjä­ser va­rit i fo­kus. Först fa­mil­jedra­mat ”Törst”, där­ef­ter den fri­ståen­de fort­sätt­ning­en ”Vil­se”, som med årets upp­sätt­ning ”Glömska” får sin li­ka fri­ståen­de fort­sätt­ning. Den blir ock­så av­slut­ning­en på tri­lo­gin.

Ba­lans­gång

För Te­a­ter Tof­ta har det va­rit en ba­lans­gång mel­lan att vara djärv och klok när man re­so­ne­ra­de om upp­sätt­ning­ens vara el­ler in­te vara i som­mar.

– Vi har tänkt att det är vik­tigt att in­te allt ska stan­na av. Vi är ju mitt i tri­lo­gin och vill för­stås gär­na slut­fö­ra den. Sam­ti­digt som vi är med­vet­na om att det finns de som in­te vå­gar kom­ma är det ock­så många som vill se oss, sä­ger Su­san­na Helldén som bå­de är skå­de­spe­la­re, pro­du­cent, pro­jekt­le­da­re och den som till­sam­mans med Gö­ran Par­krud star­ta­de Te­a­ter Tof­ta.

Nor­malt är bil­jet­ter­na till Te­a­ter Tof­tas som­mar­fö­re­ställ­ning­ar ute till för­sälj­ning i april. I år gick start­skot­tet först 7 ju­ni med en knapp må­nad kvar till pre­miä­ren 4 juli.

– När vi släpp­te bil­jet­ter­na sål­de vi snabbt hälf­ten, trots att vi har haft mind­re tid på oss i år, sä­ger Su­san­na Helldén.

Med­ve­ten om pan­de­min

Med med­ve­ten­he­ten om den på­gåen­de co­ro­na­pan­de­min har för­stås satt si­na spår när man slår upp dör­rar­na på lof­tet till la­dan vid Tof­ta Herr­gård ut­an­för Kungälv.

– Vi har gjort an­pass­ning­ar i lo­ka­len, där vi ju nor­malt sett är nä­ra vår publik. Men nu har vi ta­git bort förs­ta ra­den och har ba­ra 42 plat­ser till­gäng­li­ga, så det kom­mer bli glest. Vi kom­mer age­ra som öv­rigt i sam­häl­let med av­stånd och inga kra­mar, för­u­tom ett skå­de­spe­lar­par som spe­lar just skå­de­spe­lar­par som ju än­då är nä­ra varand­ra. Har ni fått änd­ra i ma­nus ut­ef­ter co­ro­na­rikt­lin­jer­na?

– Nej, in­te egent­li­gen. Men sce­no­gra­fin kom­mer vara väl­digt sti­lis­tisk och tom. Var pla­nen från bör­jan att det skul­le bli en tri­lo­gi?

– Nej, men vi har ju en nä­ra re­la­tion till publi­ken bå­de på te­a­tern och via so­ci­a­la me­di­er. Ef­ter ”Törst” 2018 var det många som frå­ga­de hur det skul­le gå, så vi be­stäm­de oss för en fort­sätt­ning. Det är ju in­te så van­ligt med en tri­lo­gi in­om te­a­tern. Nu har det bli­vit nå­got av er stolt­het med Gö­ran Par­kruds ny­skriv­na dra­mer. Är det pla­nen att fort­sät­ta så?

– Vi vill ju gär­na fort­sät­ta dri­va på fram­åt, men om det blir ny­skri­vet el­ler in­te vå­gar jag in­te sva­ra på.

Fan­tas­tiskt och overk­ligt.

FO­TO: VIKTOR PAR­KRUD

SPE­LAR I SOM­MAR. Te­a­ter Tof­ta sät­ter upp ”Glömska” med bland an­nat Su­san­na Helldén, Jill Ung och Li­sa Par­krud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.