Bju­der på li­ve­mu­sik på Kron­hus­går­den i som­mar

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSH­ELG · NÖJE · MUSIK - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Eve­ne­mang ef­ter eve­ne­mang har ställts in el­ler har flyt­tats. Men Mats West­ling går mot ström­men. Med start 3 juli bju­der han på mu­sik på Kron­hus­går­den i som­mar.

– För­de­len med Kron­hus­går­den är att det är stort. I år har vi dess­utom ökat ytan för de be­sö­kan­de, så att man kan sit­ta en bra bit ifrån varand­ra, sä­ger Mats West­ling.

Man kom­mer föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tion om som mest 50 per­so­ner.

– Bo­kar det på är vi öpp­na för att gö­ra fler kon­ser­ter var­je kväll, sä­ger Mats West­ling.

Det är fjär­de året som Mats West­ling står som ar­ran­gör och ar­tist på Kron­hus­går­den. Ett upp­skat­tat in­slag i cen­tra­la Gö­te­borg. In­te ba­ra bland publi­ken ut­an ock­så hos ar­tis­ter­na.

– I år har det ju dess­utom va­rit det en­da gig som de haft in­bo­kat.

Han har ut­gått från del­vis från för­ra årets po­pu­lä­ra ak­ter som Pau­lo Men­don­ca och Pe­ter Simp­son.

– Se­dan har vi ploc­kat in tje­jer som in­te ti­di­ga­re va­rit med. Som Ka­rin Kling­ensti­er­na och Lol­lo Gard­t­man. Jag mås­te ju ock­så näm­na Ola Au­rell, en ståupp­tru­ba­dur som verk­li­gen är jät­te­bra, bå­de gif­tig och sar­kas­tisk.

Mats West­ling är glad att som­marsce­nen på Kron­hus­går­den blir av, men han ha­de pla­ner för mer.

– Jag ha­de tänkt en fes­ti­val med tre sce­ner. Nu pas­sar ju in­te det så bra. Det får bli en an­nan gång.

Mu­sik på Kron­hus­går­den star­tar fredag 3 juli med Mats West­ling själv, som ock­så står på scen yt­ter­li­ga­re fy­ra gång­er in­klu­de­rat fi­na­len 1 au­gusti. Dess­utom vän­tar fem gäs­ter (se fak­taru­tan).

FO­TO: KAI MAR­TIN

BJU­DER IN. Mats West­ling med gäs­ter spe­lar på Kron­hus­går­den i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.