Gå på led och in­te i bredd vid mö­ten, tack

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Sig­na­tur Plus 67

I in­läg­get från ”Risk­grupp som för­sö­ker und­vi­ka jog­ga­re” får jag in­tryc­ket att jog­ga­re in­te läm­nar plats och jog­gar för nä­ra öv­ri­ga som vis­tas på vägen. Jag bå­de pro­me­ne­rar och jog­gar i kom­bi­na­tion. Sträc­kan tar cir­ka 1,5 tim­me att av­ver­ka. Mitt i sträc­kan ut­gör un­der­la­get grus och om­rå­det är po­pu­lärt bland gå­en­de, cy­klis­ter och jog­ga­re.

Det jag upp­le­ver vid mö­te är att de som pro­me­ne­rar går vi­da­re som om ing­et mö­te finns, dvs de fort­sät­ter att gå i bredd. Mö­ter de nå­gon be­kant stan­nar de gär­na mitt i gång­vä­gen och sam­ta­lar. Då blir det svårt för öv­ri­ga som ska pas­se­ra att hål­la di­stans. Och apro­på för­bud mot jog­ging i and­ra län­der, var det in­te sam­ti­digt för­bud mot pro­me­ne­ran­de?

De gå­en­de hål­ler sig dess­utom till cir­ka 90 pro­cent på fel si­da av gång/ cy­kel­ba­nan (när den är ge­men­sam). Man ska gå på väns­ter si­da av den ge­men­sam­ma g/c-ba­nan (när det sak­nas av­skilj­nings­mar­ke­ring för cy­kel och fot­gäng­a­re) och in­te till hö­ger. Det­ta för att man ska kun­na se cyklar som kom­mer på sam­ma si­da. Det blir lät­ta­re att di­stan­se­ra sig om al­la föl­jer sam­ma reg­ler och om al­la för­sö­ker un­der­lät­ta för di­stan­se­ring­en och går ef­ter varand­ra vid mö­te och in­te i bredd.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PRO­ME­NAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.