Jag fick p-bot som är helt fel – vad kan jag gö­ra åt det?

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - KONSUMENT · FRÅGA GÖTEBORG -

Jag par­ke­ra­de ut­an­för en mat­bu­tik i sam­band med att jag skul­le hand­la. En­ligt skyl­tar­na som fanns vid par­ke­ring­en, är par­ke­ring­en kost­nads­fri de förs­ta 90 mi­nu­ter­na. un­der för­ut­sätt­ning att man hand­lar i bu­ti­ken.

Trots att jag upp­fyll­de vill­ko­ren ovan, fick jag till min sto­ra häp­nad en P-bot när jag ha­de hand­lat klart. Ty­värr fanns det ing­en par­ke­rings­vakt i när­he­ten som jag kun­de kon­fron­te­ra an­gå­en­de den en­ligt mig fel­ak­tigt ut­fär­da­de bo­ten. Vad ska jag gö­ra för att över­kla­ga?

Får man en fel­ak­tigt ut­fär­dad kon­troll­av­gift (som det hand­lar om i det här fal­let) el­ler par­ke­rings­bot i var­dag­ligt tal, bör du lä­sa den finstil­ta tex­ten på bo­ten. Där fram­går det hur du ska gå till­vä­ga om du an­ser att den ut­fär­dats på fel­ak­ti­ga grun­der. Ef­tersom du har upp­fyllt vill­ko­ren för att kost­nads­fritt kun­na par­ke­ra där un­der 90 min., och dess­utom för­mod­li­gen kan be­vi­sa det ge­nom ett kvit­to el­ler lik­nan­de från mat­bu­ti­ken, kan du på go­da grun­der skrift­li­gen be­stri­da kon­troll­av­gif­ten en­ligt in­struk­tio­ner­na på bo­ten.

Ta­la gär­na om var­för du be­stri­der kon­troll­av­gif­ten samt bi­fo­ga nöd­vän­dig be­vis­ning såsom kvit­ton, bil­der på skyl­tar etc. som stöd­jer ditt på­stå­en­de. Det är sen de­ras sak att ta frå­gan vi­da­re, vil­ket de i re­gel en­dast gör på go­da grun­der, med risk för att det an­nars ris­ke­rar att kos­ta dem bå­de tid och peng­ar.

Ef­ter vad du be­skri­ver ovan, är det re­la­tivt risk­fritt att be­stri­da kon­troll­av­gif­ten, då jag in­te hål­ler det för tro­ligt att de väl­jer att gå vi­da­re med frå­gan un­der des­sa om­stän­dig­he­ten. Är man mer osä­ker på om man verk­li­gen har rätt, fanns ti­di­ga­re möj­lig­he­ten att be­ta­la kon­troll­av­gif­ten och sen istäl­let vän­da sig till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN).

På så vis ris­ke­ra­de man in­te att det blev dy­ra­re om man för­lo­ra­de tvis­ten hos ARN, ef­tersom bo­ten re­dan var be­tald. Ty­värr finns in­te den möj­lig­he­ten läng­re, då ARN nu­mer in­te prö­var den här ty­pen av tvis­ter.

Istäl­let får man be­stri­da el­ler be­ta­la, väl­jer man det se­na­re finns möj­lig­he­ten att själv gå vi­da­re till en all­män dom­stol med tvis­ten, även om det­ta of­tast in­te är att re­kom­men­de­ra mot bak­grund av tvis­tens vär­de.

FO­TO: MOSTPHOTOS

INSTÄLLT. Inga eve­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.