Vad gäl­ler kring for­ce ma­jeu­re vid in­ställ­da eve­ne­mang?

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - KONSUMENT · FRÅGA GÖTEBORG -

Jag har en fråga med an­led­ning av den nya prax­is som kom­mit från ARN och som hand­lar om vad som gäl­ler vid till ex­em­pel in­ställ­da eve­ne­mang. Jag har själv köpt en bil­jett till en kon­sert se­na­re i som­mar, men som nu har bli­vit flyt­tad till näs­ta år.

När jag nu be­gär en åter­be­tal­ning så vill in­te ar­ran­gö­ren gå med på det med hän­vis­ning till for­ce ma­jeu­re. Vad gäl­ler?

SVAR. I vis­sa de­lar får jag hän­vi­sa till mi­na ti­di­ga­re svar, som pub­li­ce­ra­des i tid­ning­ens ”Co­ro­na­spe­ci­al” vec­ka 17 och som finns på Go­te­borg­Di­rekt.se. All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den har ny­li­gen (15 ju­ni) fat­tat be­slut i ären­den där eve­ne­mang har ställts in på grund av co­ro­na­vi­ru­set.

I be­slu­ten tar nämn­den ställ­ning till huruvi­da kon­su­men­ten har rätt till en åter­be­tal­ning el­ler in­te. Ut­gångs­punk­ten är att av­tal ska hål­las, vil­ket in­ne­bär att kon­su­men­ten ska ha rätt till en åter­be­tal­ning om tjäns­ten/va­ran in­te kan le­ve­re­ras.

Att ne­ka kon­su­men­ten rät­ten till en åter­be­tal­ning på grund av for­ce ma­jeu­re kan an­ses vara oskä­ligt, bland an­nat ef­tersom ba­lan­sen mel­lan par­ter­na blir ojämn, då kon­su­men­ten får ta he­la kon­se­kven­sen av det­ta ut­an att sam­ti­digt kom­pen­se­ras för oba­lan­sen.

Det­ta gäl­ler sär­skilt i fall då ar­ran­gö­ren är en nä­ringsid­ka­re med ett för­mo­dat vinst­syf­te. Är ar­ran­gö­ren ex­em­pel­vis en ide­ell för­e­ning el­ler lik­nan­de, kan dock sa­ken för­hål­la sig an­norlun­da, och där kan kon­su­men­ten till ex­em­pel gå mis­te om en an­mäl­nings­av­gift, då den­na många gång­er dess­utom rör sig om en mind­re sum­ma i jäm­fö­rel­se med he­la sum­man för en bil­jett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.