Flyg­bo­la­get har ställt in min re­sa

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - KONSUMENT · FRÅGA GÖTEBORG - re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

Jag har bo­kat en som­mar­re­sa som nu har bli­vit in­ställd på grund av co­vid-19. Flyg­re­san har jag bo­kat hos en re­se­by­rå, sam­ti­digt har jag en del and­ra kost­na­der såsom bo­en­de, trans­port med me­ra som jag vill ha er­sätt­ning för, men som flyg­bo­la­get in­te vill stå för. De vill en­dast be­ta­la till­ba­ka pengarna för själ­va flyg­bil­jet­ten. Vad gäl­ler här?

SVAR. Pre­cis som i fö­re­gå­en­de fråga, får jag i vis­sa de­lar hän­vi­sa till mi­na ti­di­ga­re svar i vår ”Co­ro­na­spe­ci­al” från vec­ka 17.Du har rätt att krä­va en åter­be­tal­ning från flyg­bo­la­get gäl­lan­de själ­va flyg­re­san. Re­se­by­rån fun­ge­rar en­dast som ett slags för­med­la­re av re­san, och är så­le­des in­te rätt av­tals­part i det här fal­let.

Man kan lik­na det vid and­ra för­med­lingsupp­drag som till ex­em­pel för­säk­rings­för­med­la­re och mäklar­tjäns­ter. Vi­da­re, har du med hän­vis­ning till for­ce ma­jeu­re ing­en rätt att krä­va ska­de­stånd, ut­an flyg­bo­la­get är en­dast skyl­di­ga att be­ta­la till­ba­ka kost­na­den för tjäns­ten/va­ran som in­te har kun­nat le­ve­re­ras, allt­så flyg­bil­jet­ten.

Istäl­let får du vän­da dig di­rekt till de and­ra ak­tö­rer­na för att se om det är möj­ligt att få en åter­be­tal­ning där­i­från, ut­i­från de om­stän­dig­he­ter som gäl­ler i just de fal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.