Spets­kom­pe­tens till Hovås i ny fi­li­al

Till hös­ten star­tar Gö­te­borgs fäkt­klubb upp en ny fi­li­al – en fäkt­sko­le­grupp – för barn mel­lan sju och tio år på Hovås­sko­lan. Grup­pen ska le­das av lands­lagsträ­na­ren Mal­te Wes­tes­son.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 -

HOVÅS Till hös­ten star­tar Gö­te­borgs fäkt­klubb upp en ny fi­li­al – en fäkt­sko­le­grupp – för barn mel­lan sju och tio år på Hovås­sko­lan. Grup­pen ska le­das av lands­lagsträ­na­ren tilli­ka brott­kärrs­bon Mal­te Wes­tes­son.

Gö­te­borgs fäkt­klubb star­ta­de för över hund­ra år se­dan och är en av Sveriges älds­ta och mest fram­gångs­ri­ka fäkt­klub­bar.

För­e­ning­en, som hu­vud­sak­li­gen hål­ler till i Lin­nésta­den, har en lång tra­di­tion av att star­ta si­do­verk­sam­he­ter för att nå ut även till sta­dens yt­ter­om­rå­den.

Till hös­ten väl­jer man att star­ta upp en fi­li­al på Hovås­sko­lan för barn mel­lan sju och tio år och rik­ta sig även till ny­bör­ja­re.

– Var­för det blev just Hovås är dels för att vi hit­ta­de en lo­kal till­gäng­lig i sko­lans gym­nas­tik­hall och dels ef­tersom en av vå­ra lands­lagsträ­na­re, Mal­te Wes­tes­son, bor i Brott­kärr. Han vann för öv­rigt SM för­ra året och kom tvåa året in­nan, sä­ger Mar­tin Roth Kron­wall, en av klub­bens hu­vud­trä­na­re.

Vad är det ro­li­gas­te med fäkt­ning?

– Att det är en du­ell­si­tu­a­tion och en kom­bi­na­tions­id­rott som kom­bi­ne­rar fy­sisk ka­pa­ci­tet, tek­nis­ka fär­dig­he­ter

Vi hit­ta­de en lo­kal till­gäng­lig i sko­lans gym­nas­tik­hall.

och tak­tisk för­må­ga. Se­dan går den i hög grad att an­pas­sa ef­ter vil­ken ni­vå man vill lig­ga på.

Vil­ken tror du är den störs­ta för­do­men om spor­ten?

– Jag tror att fäkt­ning­en dras med en stäm­pel av att vara en över­klassport, vil­ket in­te stäm­mer. Det är ju en av de älds­ta spor­ter­na och när jag bör­ja­de var den väl­digt eu­ro­pe­isk fort­fa­ran­de. Idag är fäkt­ning­en en av de mest glo­ba­li­se­ra­de spor­ter­na.

Jo­han­na Roos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.