Trav­kusk slår bakut: Ing­en re­spekt för trav­ba­nan

Trav­kus­ken Ca­ri­na Ju­ner­mark har fått nog av cyklar, gångsta­var och barn­vag­nar på trav­trä­nings­ba­nan i Ball­torp.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - Jo­han­na Roos jo­han­na.roos@go­te­borg­di­rekt.se

BALL­TORP I sep­tem­ber näs­ta år på­bör­jas av­veck­ling­en av Åby trav­säll­skaps verk­sam­het i Ball­torp, där Möln­dals kom­mun plan­läg­ger ett nytt verk­sam­hets­om­rå­de.

Trav­trä­nings­ba­nor­na som idag an­vänds som mo­tions­sling­or för rid- och trav­häs­tar ska i den nya pla­nen ut­gö­ra all­män­na grön­st­råk.

Men med mer än ett års trä­nings­verk­sam­het kvar ser trav­kus­kar­na re­dan nu ett stort pro­blem med gå­en­de, cy­klis­ter och mo­ped­fö­ra­re som up­pe­hål­ler sig på ba­nor­na och främst på an­slut­nings­vä­gen till des­sa – trots for­dons­för­bu­det.

Trä­nat här i 50 år En­ligt trav­kus­ken Ca­ri­na Ju­ner­mark, som trä­nat på an­lägg­ning­en i över 50 år, har be­kym­ret ökat mar­kant ba­ra de se­nas­te tre åren, i takt med att nya bo­stads­om­rå­den vux­it fram kring Si­sjön.

– Jag sit­ter i en gans­ka re­jäl vagn med en stor täv­lings­häst fram­för mig, ett flykt­djur och kör i hög fart, jag kan in­te ba­ra stan­na.

– Man kan in­te gå här med barn­vagn el­ler med mor­mor och mor­far som är ute med gåsta­var. Ris­ken är stor att det snart hän­der en all­var­lig olycka.

Väj­de ut i sko­gen En­ligt hen­ne har det re­dan skett in­ci­den­ter där häs­tar­na bli­vit skräm­da av bå­de män­ni­skor och lösspring­an­de hun­dar.

– En gång satt en tant i en per­mo­bil mitt på trä­nings­ba­nan när jag kom kö­ran­de så att jag fick vä­ja rakt ner i sko­gen.

Un­der den knap­pa tim­men som Ca­ri­na Ju­ner­mark vi­sar Gö­te­borg Di­rekt runt i om­rå­det hin­ner tre tra­veki­page pas­se­ra och vid mö­te­na finns ing­en plats kvar att stå på om man in­te tar ett kliv ner i di­ket.

En man som kom­mer cyk­lan­de med ett barn bak på cy­keln är på väg till Si­sjöns han­dels­om­rå­de. Han har helt mis­sat cy­kel­för­bu­det.

– Det här är väl en cy­kel­väg, sä­ger han för­vå­nat.

Kom­mu­nen sva­rar So­fia Refsnes, plan­ar­ki­tekt på Möln­dals stad, be­kräf­tar att av­ta­let för Åby trav­säll­skaps verk­sam­het i om­rå­det lö­per ut näs­ta höst.

På Gö­te­borg Di­rekts fråga om pla­ne­ra­de åt­gär­der för att för­bätt­ra sä­ker­he­ten på trav­trä­nings­ba­nor­na sva­rar hon i ett mejl:

”I sam­band med plan­ar­be­tet har kon­sul­ter som gjort ut­red­ning­ar be­fun­nit sig i om­rå­det. Det­ta har kom­mu­ni­ce­rats med Åby trav­säll­skap. Möln­dals stad le­der inga cy­klis­ter el­ler gång­tra­fi­kan­ter till om­rå­det i öv­rigt.”

En gång satt en tant i en per­mo­bil mitt på trä­nings­ba­nan när jag kom­mer kö­ran­de så att jag fick vä­ja rakt ut i sko­gen.

MISSAD SKYLT. Trav­kus­ken Ca­ri­na Ju­ner­mark oro­as av cy­klis­ter och gå­en­de på trav­trä­nings­ba­nan i Ball­torp.

MÖ­TE. Kus­ken Pet­ra Bengts­son kom kö­ran­de på den sma­la grus­vä­gen som an­slu­ter till trav­trä­nings­ba­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.