Gö­te­bor­gdi­rekt går på som­mar­lov

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - HEJ GÖTEBORG · TIPSA OSS! - GABRIEL TJULANDER Ny­hets­re­dak­tör Pra­ta med mig! gabriel.tjulander @go­te­borg­di­rekt.se

När vi skå­la­de in det nya året ha­de väl ing­en kun­nat ana vil­ken vår och som­mar vi stod in­för. Året som skul­le bli det bäs­ta. För så jäm­na och fi­na år som 2020 kan ju ba­ra bli bra. Så tänk­te i al­la fall jag. Men ing­et ont som in­te har nå­got gott med sig. Jag vill än­då tro att trots di­stan­se­ring har den här kri­sen ta­git oss som sam­häl­le när­ma­re varand­ra. Ti­digt i vå­ras skrev jag en krö­ni­ka med bud­ska­pet att trots den upp­och­ned­vän­da si­tu­a­tio­nen finns det sa­ker som in­te för­änd­ras och som fort­fa­ran­de är sig likt. Så som glass i so­len längs ka­na­len el­ler Gö­te­bor­gdi­rekt som var­je helg dim­per ned i brev­lå­dan. Det står jag fort­fa­ran­de fast vid. Och även om vi nu tar ett kort som­marup­pe­håll så finns det fort­fa­ran­de små sa­ker man kan gläd­jas åt. Men vår lo­kal­be­vak­ning upp­hör in­te ba­ra för att pap­pers­tid­ning­en gör ett up­pe­håll. Som du sä­kert re­dan vet hit­tar du oss ock­så på nä­tet. När­ma­re be­stämt på gö­te­bor­gdi­rekt.se och i vår app. Håll ut vi är till­ba­ka hel­gen 8, 9 au­gusti. Nu åter­står det ba­ra för mig att tac­ka för att du stöt­tat oss un­der en tur­bu­lent vår och öns­ka dig en skön som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.