Särö­le­dens fa­mil­je­lä­ka­re star­tar om

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM · GÖTEBORG -

BILLDAL. Re­gi­on Hal­land sa upp av­ta­let med Särö­le­dens fa­mil­je­lä­ka­re ef­tersom vård­cen­tra­len mot­sat­te sig ett nytt jour­nalsy­stem, som äga­ren me­na­de var bå­de för­le­gat och krång­ligt.

När dis­pen­sen gick ut ställ­des vård­cen­tra­len in­för att an­ting­en läg­ga ner el­ler star­ta om med ett nytt av­tal, då med det nya jour­nalsy­ste­met VAS.

Nu har vård­cen­tra­len gått med på kra­vet, om än mot­vil­ligt och av­ta­let för Nya Särö­le­dens fa­mil­je­lä­ka­re bör­jar gäl­la den 16 sep­tem­ber. Det skri­ver Nor­ra Hal­land.

Sam­ti­digt ska pa­ra­gra­fer­na i för­valt­nings­la­gen prö­vas i Kam­mar­rät­ten, ef­tersom de in­te är helt tyd­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.