Väs­ter­havs­vec­kan ska få ut dig till havs

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM · GÖTEBORG -

GÖ­TE­BORG. Den 1-9 au­gusti hålls den tolf­te upp­la­gan av Väs­ter­havs­vec­kan – om än i ett co­ro­naan­pas­sat for­mat.

– Vi får an­pas­sa oss till rå­dan­de om­stän­dig­he­ter, en del ak­ti­vi­te­ter kan vi ge­nom­fö­ra som van­ligt. Vi har många som är ut­om­hus och som är i väl­digt små grup­per. Det som är nytt för i år är att vi för­sö­ker få till det så att folk kom­mer ut i na­tu­ren även ut­an­för Väs­ter­havs­vec­kan. Vi tip­sar om vad de kan gö­ra på egen hand un­der he­la året, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Gu­nil­la Frans­son Ban­gu­ra till Vårt Gö­te­borg.

Havs­verk­stan flyt­tar även ut från Nords­tan och åker på tur­né till bad­plat­ser­na.

FO­TO: HÅKAN BEWERT

LÅNGA AV­STÅND. Havs­verk­stan åker på tur­né till Gö­te­borgs bad­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.