Ef­ter nya skat­ten: Mer papp än plast

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM · GÖTEBORG -

GÖ­TE­BORG Plast­på­sar­na i Gö­te­borgs ka­na­ler har mins­kat, sam­ti­digt som papp­kas­sar­na ökat.

– Pro­ble­met är att de sjun­ker till bot­ten di­rekt, sä­ger An­na Jo­hans­son på park- och na­tur­för­valt­ning­en.

Gö­te­bor­gar­nas mins­kan­de plast­kon­sum­tion märks i ka­na­ler­na. Mäng­den en­gångsar­tik­lar i plast som stä­da­des upp i maj var mind­re jäm­fört med maj för­ra året. Sam­ma sak gäl­ler plast­på­sar. Dä­re­mot har an­ta­let pap­pers­kas­sar ökat.

– Pro­ble­met är att de sjun­ker till bot­ten di­rekt, sä­ger An­na Jo­hans­son, en­hets­chef sköt­sel på park- och na­tur­för­valt­ning­en.

Den år­li­ga ka­nal­städ­nings­da­gen till­sam­mans med gö­te­bor­gar­na fick stäl­las in i år på grund av co­ro­na­si­tu­a­tio­nen. Men sta­dens städ­båt M/S Ren-ström har un­der vå­ren och som­ma­ren sam­lat skräp pre­cis som van­ligt. – De kör tre gång­er i vec­kan, sä­ger An­na Jo­hans­son. Skrä­pet som ploc­kas upp är en blan­dad kom­pott. Från förs­ta maj till mid­som­mar har bland an­nat 15 styc­ken elspark­cyklar och 20 styc­ken van­li­ga cyklar ploc­kats upp.

En stor del av skrä­pet i ka­na­len har blåst in från ha­vet. Vind, ström­mar, hög- och låg­vat­ten på­ver­kar mäng­den. Men väd­ret har ock­så en in­ver­kan på den di­rek­ta ned­skräp­ning­en i form av bland an­nat fim­par, flas­kor och pant­bur­kar i in­ners­tan.

– Det blir tyd­ligt att skrä­pet ökar när so­len ski­ner, sä­ger An­na Jo­hans­son.

Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

SKRÄP. En­gångsar­tik­lar har mins­kat. Sam­ti­digt har an­nat skräp ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.