Kvin­na ne­ka­des am­bu­lans – dog

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM · GÖTEBORG -

GÖ­TE­BORG Trots två sam­tal om att de­ras mam­ma be­höv­de en am­bu­lans val­de larm­cen­tra­len att in­te skic­ka nå­gon bil. När en am­bu­lans till slut skic­ka­des var det för sent.

Det var på mor­go­nen den 1 ja­nu­a­ri som det förs­ta sam­ta­let in­kom till larm­cen­tra­len i Gö­te­borg.

En kvin­na be­rät­ta­de att hen­nes mam­ma ha­de ett svul­let ben och de miss­tänk­te att hon ha­de fått en propp, nå­got hon även haft ti­di­ga­re.

Skö­ters­kan frå­ga­de om de kun­de ta sig med egen bil till vård­cen­tra­len. Men fa­mil­jen ha­de in­te till­gång till nå­gon bil. Skö­ters­kan sa då att man in­te kan skic­ka en am­bu­lans ba­ra för att man in­te har egen bil.

Var in­te livs­ho­tan­de Kvin­nans son tog över sam­ta­let och frå­ga­de om det­ta in­te var akut. Han fick sva­ret att det in­te var livs­ho­tan­de och sam­ta­let av­slu­ta­des.

Fem tim­mar se­na­re ring­de so­nen larm­cen­tra­len igen. Ef­ter en lång dis­kus­sion av­slu­ta­des även det­ta sam­tal ut­an att nå­gon am­bu­lans skic­ka­des.

En dryg tim­mes se­na­re kom ett tred­je sam­tal. Den här gång­en var det en tax­i­chauf­för som ring­de och be­rät­ta­de att de var på väg till sjuk­hu­set och att kvin­nan ha­de fått lyf­tas in i bi­len då hon svim­mat.

Det fanns inga le­di­ga am­bu­lan­ser som kun­de mö­ta upp, sam­ta­let av­slu­ta­des.

Fem­te larm­sam­ta­let En stund se­na­re slu­ta­de kvin­nan an­das. Un­der ett fem­te sam­tal med larm­cen­tra­len upp­ma­na­des chauf­fö­ren att stan­na tax­i­bi­len och ta ut kvin­nan i vän­tan på am­bu­lans. När am­bu­lan­sen till slut kom var det för sent – kvin­nans liv gick in­te att räd­da.

Hän­del­sen har lex Ma­ria-an­mälts från Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen som slår fast att larm­per­so­na­len bland an­nat brustit i re­spekt och at­ti­tyd.

Kristi­an Ri­sen­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.