Po­lis at­tac­ke­ra­des med kiss

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM - Alice Ed­wards alice.ed­wards@go­te­borg­di­rekt.se

CENT­RUM Den 7 ju­ni i år hölls en de­mon­stra­tion av rö­rel­sen Black Li­ves Mat­ter, i Gö­te­borg. De­mon­stra­tio­nen som bör­ja­de fred­ligt slu­ta­de stö­kigt och en po­lis upp­ger att hen blev at­tac­ke­rad med urin.

De­mon­stra­tio­nen hölls för att stöd­ja Black Li­ves Mat­ter. De­mon­stra­tio­nen bör­ja­de fred­ligt, men i Bäl­tes­spän­nar­par­ken och Brunns­par­ken

bör­ja­de tu­mul­tet. Sten­kast­ning, ska­de­gö­rel­se och miss­han­del led­de till fle­ra gri­pan­den.

En­ligt en an­mä­lan från po­lis­re­gi­on väst, gjord av en po­lis som var när­va­ran­de un­der de­mon­stra­tio­nen, upp­ges att hen blev at­tac­ke­rad och miss­hand­lad till­sam­mans med sin kol­le­ga och en fri­lans­fo­to­graf i Bäl­tes­spän­nar­par­ken.

Angreps med kiss – Fle­ra per­so­ner som in­te var där för de­mon­stra­tio­nen bör­ja­de at­tac­ke­ra mig och min grupp och där al­la i grup­pen fick ta emot spar­kar, slag och knuf­far, skri­ver po­li­sen i an­mä­lan.

Po­li­sen upp­ger att hen ar­be­ta­de helt ut­an skydd och hjälm när hän­del­sen in­träf­fa­de. Gär­nings­män­nen ska även ha kas­tat ste­nar och and­ra fö­re­mål mot dem, bland an­nat urin.

Po­li­sen upp­ger att två kol­le­gor fick re­jä­la smäl­lar mot hu­vu­det, där­ef­ter flyd­de po­li­ser­na och fri­lans­fo­to­gra­fen till po­lis­for­do­net.

Mas­siv sten­kast­ning – Vi gick di­rekt ut med att vi var i un­der­läge och vän­ta­de på för­stärk­ning som ald­rig kom, skri­ver po­li­sen.

Två and­ra po­li­ser har även an­mält våld­sam­he­ter som be­gicks mot dem un­der de­mon­stra­tio­nen. Bland an­nat att gat­sten och flas­kor kas­tats mot dem.

FO­TO: JOHNNY KÄÄPÄ / BYRD

FRED­LIGT. Ar­ran­gö­rer­na gjor­de sitt bäs­ta för att folk skul­le hål­la av­stånd un­der de­mon­stra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.