Döds­tal på äldre­bo­en­den öka­de – med 20 pro­cent

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · GÖTEBORG -

GÖ­TE­BORG Un­der årets fem förs­ta må­na­der dog runt 180 fler på Gö­te­borgs äldre­bo­en­den jäm­fört med snit­tet de se­nas­te tre åren. Kul­men nåd­des i mit­ten av maj.

Un­der 2017, 2018 och 2019 dog i ge­nom­snitt 848 per­so­ner på Gö­te­borgs stads äldre­bo­en­den från ja­nu­a­ri till maj. I år var an­ta­let döds­fall 1 028.

Ef­tersom Gö­te­borg Stad in­te fast­stäl­ler döds­or­sak är det än så länge oklart om co­vid-19 är den en­da or­sa­ken till den öka­de död­lig­he­ten.

– Hos oss vet vi att död­lig­he­ten öka­de på grund av co­vid-19. Här blev det ett ovan­ligt snabbt för­lopp un­der en in­ten­siv pe­ri­od. De fles­ta av de äld­re som drab­ba­des ha­de en de­mens­sjuk­dom och var myc­ket skö­ra och kla­ra­de där­för in­te vi­ru­set, sä­ger Ing­er Bör­mark är sek­tors­chef över äldre­omsorg samt häl­so- och sjuk­vård i Öst­ra Gö­te­borg, till Gö­te­borg stads tid­ning Vårt Gö­te­borg.

Drab­bats oli­ka hårt Sta­dens äldre­bo­en­den har drab­bats oli­ka hårt. Vis­sa har kla­rat sig helt ut­an smit­ta me­dan and­ra haft döds­tal på mel­lan 25 och 36 per­so­ner. I mit­ten av maj nåd­des kul­men i Gö­te­borg. Då dog runt 180 per­so­ner med be­slut om sär­skilt bo­en­de.

I mit­ten av ju­ni var drygt 50 per­so­ner kon­sta­te­rat smit­ta­de på 18 av sta­dens om­kring 50 bo­en­den.

En ex­tern part ska ut­re­da hur smitt­sprid­ning­en in­om äldre­omsor­gen i Gö­te­borg sett ut och var­för vis­sa bo­en­den drab­bats sär­skilt hårt. Ut­red­ning­en ska pre­sen­te­ras för kom­mun­sty­rel­sen se­nast 30 sep­tem­ber.

Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

FO­TO: MOSTPHOTOS OCH PRIVAT

SMITT­SPRID­NING. Utö­ver att fort­sät­ta be­grän­sa smitt­sprid­ning­en för­be­re­der äldre­omsor­gen i Gö­te­borg för en even­tu­ell and­ra våg i höst. Ing­er Bör­mark är sek­tors­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.