Störst är in­te all­tid bäst

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

PFI­ZERS JÄT­TE­BUD PÅ Ast­ra Ze­neca på 700 mil­jar­der kro­nor är på in­tet sätt nå­got re­kord. Från tid till an­nan har fu­sions- och för­värv­se­pi­de­mi­er svept över värl­den. Des­sa för­värv och sam­man­slag­ning­ar har dri­vits av över­ty­gel­se om nöd­vän­dig­he­ten att ska­pa stör­re en­he­ter när den glo­ba­la kon­kur­ren­sen ökat men ock­så av sto­ra egon och öns­kan att få upp börs­kur­ser­na.

Som­li­ga jät­te­fu­sio­ner blev bra, många fi­as­kon. En av de mer prakt­ful­la vur­por­na var tys­ka Daim­ler Benz köp av ame­ri­kans­ka Chrys­ler 1998. Kö­peskil­ling­en var 36 mil­jar­der dol­lar men af­fä­ren pre­sen­te­ra­des på sin tid som en ”fu­sion av jäm­li­kar”, med ett hu­vud­kon­tor i USA och ett i Tyskland. Tys­kar­na var emel­ler­tid de som styr­de och ef­ter eko­no­mis­ka pro­blem i Chrys­le­ren­he­ten sål­des den 2007.

EN AN­NAN GI­GAN­TISK di­keskör­ning var Ame­ri­ca On­li­nes (AOL) köp av Ti­me War­ner för häp­nads­väc­kan­de 164 mil­jar­der dol­lar. Bo­la­gen fu­sio­ne­ra­des och ef­ter gi­gan­tis­ka för­lus­ter skrevs vär­de­na ner med enor­ma be­lopp. Åt­ta år ef­ter fu­sio­nen lös­tes den upp. Jeff Bew­kes, Ti­me War­ners nu­va­ran­de ord­fö­ran­de, sa i ett an­fö­ran­de att ”af­fä­ren var fel­tänkt från bör­jan” och me­na­de att den var ”det störs­ta miss­ta­get i fö­re­tags­hi­sto­ri­en”. Huruvi­da Pfi­zer­af­fä­ren skul­le säl­la sig till den­na ka­te­go­ri kan man ba­ra hop­pas slip­pa få re­da på.

Bild: PER-OLOF LöNN­ROTH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.