Med­de­lar­skydd bör va­ra full­gott

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

bf­ter att den stat­li­ga ut­red­ning­en nu va­rit ute p• re­miss, vi­sar det sig att bland an­nat s•rd­fö­re­ta­gar­na, Al­me­ga och Frisko­lor­nas riks­för­bund sä­ger nej till att ge si­na an­ställ­da rätt att fritt läm­na upp­gif­ter till me­dia. jed­de­lar­skyd­det in­om den pri­va­ta sek­torn bör in­skrän­kas sig till re­na miss­förh•llan­den me­nar ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­ner­na. ia­g­stif­ta­ren bör bort­se fr•n des­sa in­vänd­ning­ar. pkall det var­je g•ng be­hö­vas en kva­li­fi­ce­rad be­döm­ning om en upp­gift är ett miss­förh•llan­de el­ler en fö­re­tags­hem­lig­het kom­mer allt för f• v•ga lar­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.