Fak­ta: UKIP

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Uni­ted King­dom In­de­pen­dence Par­ty bil­da­des 1993 av aka­de­mi­ker och för­de länge en ty­nan­de till­va­ro som en på­tryc­kar­grupp för brit­tiskt ut­trä­de ur EU.

Par­ti­et ser EU-va­let som en språng­brä­da mot näs­ta års par­la­mentsval.

2004 nåd­de Ukip 16,1 pro­cent i EUva­let, vil­ket gjor­de det till tred­je störs­ta brit­tis­ka par­ti. Fem år se­na­re fick de 16,5 pro­cent och blev näst störst. Men i bå­da par­la­mentsva­len un­der den här ti­den ram­la­de de till­ba­ka till sin gam­la fjär­de­plats, med 2,2 pro­cent av rös­ter­na 2005 och 3,1 pro­cent 2010.

Det som ta­lar för att re­sul­ta­tet kan bli hög­re i par­la­mentsva­let är att Ukip gjor­de en stor fram­ryck­ning i fjolårets lo­kal­val där de fick 23 pro­cent av rös­ter­na och 147 val­da re­pre­sen­tan­ter i en­man­sval­kret­sar. Dess­utom har Stor­bri­tan­ni­en se­dan 2010 för förs­ta gång­en på 70 år en ko­a­li­tions­re­ge­ring. I den sit­ter li­be­ral­de­mo­kra­ter­na som ti­di­ga­re fun­ge­rat som miss­nö­jesal­ter­na­tiv för väl­ja­re som pro­te­ste­rat mot de två sto­ra, La­bour och To­ry.

Ti­di­ga­re var Ukip främst ett hot mot de kon­ser­va­ti­va. Nu be­står de­ras kärn­väl­ja­re av äld­re män ur ar­be­tar­klas­sen som drab­bats av avin­dust­ri­a­li­se­ring­en och som bli­vit över­giv­na när La­bour an­pas­sat sig mot me­del­klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.