SD och Ukip

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

SD vill gär­na sam­ar­be­ta med Ukip om de kom­mer in i EU-par­la­men­tet. Men Ukips cen­tra­la fö­re­trä­da­re är av­vak­tan­de: – Jag vet in­te till­räck­ligt om dem. Men vår par­ti­le­da­re har sagt att han in­te tän­ker in­gå nå­gon al­li­ans med Ma­ri­ne le Pen i Frank­ri­ke. Även om hon kanske har re­for­me­rat par­ti­et är det allt för ro­tat i ra­sism och an­ti-se­mi­tism för att vi ska ha nå­got att gö­ra med dem, sä­ger Patrick O’Flynn. Po­li­tik­che­fen Tim Aker får samma frå­ga och sva­rar: – Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na mås­te över­ty­ga oss om att de in­te är ett ex­tre­mist­par­ti. Ukips folk­val­de i Ay­les­bu­ry är in­te li­ka tvek­sam. An­dy Hux­ley sä­ger sig kän­na till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, som han ser som ”ett par­ti som fått en li­te mer fram­skju­ten po­si­tion”. – Allt är möj­ligt. Ju fler al­li­e­ra­de vi får i Eu­ro­pa, desto bätt­re. Jag har ingen­ting emot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sä­ger Hux­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.