Fak­ta: Det­ta har hänt

Göteborgs-Posten - - NYHETER - SAnnA E LARS­SOn

31 au­gusti 2012 Ve­ro­ni­ca Malm drab­bas av en kraf­tig stro­ke. Dot­tern al­ba föds med akut kej­sar­snitt på Sahlgrensk­a sjuk­hu­set me­dan Ve­ro­ni­ca svä­var mel­lan liv och död.

Sep­tem­ber 2012 – mars 2013 Ve­ro­ni­ca vak­nar ef­ter att ha le­gat i ko­ma och ned­sövd i fle­ra vec­kor. Hon kom­mer så små­ning­om till re­ha­bi­li­te­rings­av­del­ning­en för neu­ro­lo­gis­ka ska­dor på Högs­bo sjuk­hus där hon un­der någ­ra må­na­der går från att ba­ra kun­na lyf­ta ett fing­er till att rö­ra på hö­ger si­da av krop­pen och väns­ter ben.

april 2013 Ve­ro­ni­ca flyt­tar mot sin egen och fa­mil­jens vil­ja till äldre­bo­en­det Hö­ne­kul­la gårds kort­tids­en­het i Möln­lyc­ke.

Ok­to­ber 2013 Ve­ro­ni­ca får med tre da­gars var­sel be­sked att hon ska flyt­ta hem till Hind­ås. Ing­en vård­plan finns för hen­nes fort­sat­ta re­ha­bi­li­te­ring, hjäl­pen är be­grän­sad och fa­mil­jen går på knä­na. Se­na­re un­der hös­ten kom­mer ett LSS-be­slut som ger hen­ne trä­ning och mer hjälp. till ex­em­pel ald­rig när vi satt på sjuk­hu­set och lä­ka­ren kom och sa­de att det in­te var sä­kert att Ve­ro­ni­ca skul­le över­le­va nat­ten, sä­ger hen­nes pap­pa Kjell Karls­son Holm. VE­rO­Ni­CaS MaM­Ma, li­li­aNa Gar­de­nia, blir fru­stre­rad när hon tän­ker till­ba­ka.

– Den­na vän­tan. Det har va­rit en lång plå­ga, mest för Ve­ro­ni­ca men ock­så för oss. När man vet vil­ken hjälp Ve­ro­ni­ca be­hö­ver och att ti­den är dyr­bar, än­då ifrå­ga­sätts sa­ker och drar ut på ti­den, sä­ger hon.

Ve­ro­ni­ca le­ver med sin man Mi­kael och den snart tvåå­ri­ga dot­tern Al­ba i tim­mer­hu­set i Hind­ås.

– Mi­kael är bra. Han pus­har mig och dri­ver mig fram­åt och ser till att jag gör så många sa­ker som möj­ligt själv.

Hon har hjälp från hem­tjäns­ten, trä­nar med sjuk­gym­nast två da­gar i veckan och åker till den dag­li­ga verk­sam­he­ten. I ju­ni kom­mer hon att få si­na per­son­li­ga as­si­sten­ter. FÖr ETT HalV­År se­dan kun­de hon in­te gå och knappt rö­ra på väns­ter si­da av krop­pen. Nu lyf­ter hon väns­ter arm högt upp i luf­ten. Och i mor­gon gör hon kanske sitt livs lopp.

– Jag ska kom­ma till­ba­ka, så är det ba­ra. Det finns inget stopp, sä­ger Ve­ro­ni­ca Malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.